Как да извършим проверка за наследство?

СТАНОВИЩЕ НА КЗЛД ЗА ОБРАБОТКАТА НА ДАННИ ОТ ЗЕЛЕНИТЕ СЕРТИФИКАТИ
12.11.2021
Разпореждане с имуществото на непълнолетно дете – Разрешение от съд
17.08.2022

Как да разберем какво движимо и недвижимо имущество наследяваме и дали в наследството няма повече задължения? В житейски план смъртта на близък човек е винаги тежка. За съжаление, с настъпването на смъртта, за роднините на починалия възникват доста юридически въпроси, които следва да уредят. Получаването на наследство не е повод за радост, а по-лошо е когато се окаже, че наследяваме повече пасиви, отколкото активи.

За да може да започне проучването на имуществото оставено от наследодателя е необходимо да бъдат установени наследниците. Първата стъпка за това е да се снабдите с препис извлечение от акта за смърт на починалия, за да получите удостоверение за наследници. То се издава от общинската администрация по последния постоянен адрес на починалия. От удостоверението ще са видни всички наследници на починалия. С него ще се легитимирате навсякъде като наследник и респективно собственик на съответното имущество. То ще ви позволи да изготвите и пълномощно за адвоката, на когото сте се доверил.

  • Проверка какви недвижими имоти е имало починалото се прави в Агенция по вписванията – Имотен регистър по ЕГН на починалото лице. Но ако е притежавал имоти на територията на повече от една община и в различни области, по-добре е да се направи проверка в Имотния регистър, за да се проверят всички служби по вписванията в страната. Тази справка е част от възможностите, които предоставя пълноценната адвокатска помощ.
  • За да разберете какви превозни средства е притежавало лицето, е необходима справка в информационната система на КАТ.
  • Що се отнася до банкови сметки, за да се избегне проверката във всяка отделна банка, БНБ предоставя възможност за издаване на справка за открити банкови сметки и сейфове, след представяне на необходимите документи и приложения към тях.
  • Възможно е наследодателят да е имал валидно сключена застраховка „Живот“, което обстолятелство следва да бъде проверено. За да се избегне проверката във всяка една застрахователна компания, може да направи обобщена справка.
  • Важно е да се извърши справка в Камарата на частните съдебни изпълнители за образувани изпълнителни дела на името на Вашия наследодател. Процедурата се извършва от нашият екип в рамките на един ден.
  • За яснота дали срещу наследодателя са образувани изпълнителни дела от Държавен съдебен изпълнител, следва да се снабдите с удостоверение от Районния съд по постоянния адрес на наследодателя – относно образувани от него и срещу него дела.
  • За да установите дали починалият е имал участие в търговски дружества следва да се извърши и проверка в Търговския Регистър и регистър БУЛСТАТ.
  • И не на последно място важно е да се направи проучване в ТД на НАП и Общината по последното местожителство на починалия  за евентуални негови данъчни задължения.

В случай, че попаднете в ситуация да наследявате е добре да се обърнете към адвокат, специалист в тази област, с цел да се проучат активите и пасивите на наследството и да получите професионална консултация, относно действията, които следва да предприемете.

Специалистите от нашата кантора могат да извършат за вас цялостно проучване на имущественото състояние вашия наследодател, за да имате пълната представа за имущественото състояние на починалия преди да приемете наследството. В случай, че задълженията значително надхвърлят наследените права, можем да Ви съдействаме да осъществите процедурата по отказ от наследство, която се реализира пред Районен съд.

ВАЖНО! Описаните справки трябва да извършите преди да приемете наследството на починалия. Ако вече сте приели наследството то вие сте приели и всички задължения на починалия.

Настоящият материал е изготвен от екипа на Адвокатско дружество „Митов § Партньори” и не представлява правна консултация. Целта на материала е да предостави обща информация и разяснения. За повече информация и връзка с екипа на Адвокатско дружество „Митов § Партньори” направете запитване или позвънете тук .