Съдийската колегия на ВСС прие правила и мерки за работа на съдилищата в условията на пандемия

Позволява се провеждането на културни събития и посещенията на музеи, галерии, библиотеки и кина
Позволява се провеждането на културни събития и посещенията на музеи, галерии, библиотеки и кина
11.05.2020
Правила за работа във време на извънредна епидемична обстановка
Правила за работа във време на извънредна епидемична обстановка
14.05.2020

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие Правила и мерки за работа на съдилищата в условията на пандемия. Те са изготвени от членове на ВСС, след проведено по видеоконференция обсъждане с административните ръководители на апелативните съдилища.

Документът урежда еднопосочно движение в съдебните сгради, режим на достъп на страните по дела до съдебни заседания и деловодства, както и на граждани, ползващи административни услуги. Предвидени са мерки за обезпечаване на разглеждането на насрочените дела в съдебна зала и чрез видеоконферентна връзка, както и дистанционна работа на съдии и съдебни служители, които не са дежурни и задължени да присъстват физически в съдебната сграда. Въвежда се създаване на електронен регистър на дела, отсрочени по обективни причини след съгласуване между съдията и административния ръководител на съда, който ще бъде докладван ежемесечно на ВСС. При изготвяне на атестациите на съдиите от помощните атестационни комисии и при преценка спазването на срока на изготвяне на съдебните актове, ще се съобразява срочността и експедитивността при работа в периода на извънредното положение, както и евентуалното забавяне на съдопроизводствените действия в резултат на приложението на настоящите мерки. Акцент в тях са ползването на електронно призоваване и връчване на съдебни книжа, и разглеждането на дела чрез интернет платформи, както и ангажиментите на ВСС за обезпечаване на тези дейности. Набелязани са специфични мерки за осигуряване на публичността на съдебните заседания и дейността на съдилищата като изготвяне на ежедневни подробни справки за делата с обществен интерес, изявления на служителите „връзки с обществеността“ или друг упълномощен служител и други. Съдийската колегия предвижда организиране на медийна кампания за насърчаване ползването на електронните услуги и електронното правосъдие, предоставяни от съдилищата, и друга за популяризиране на начина на поетапно нормализиране на работата на съдилищата. Указва се, заложените в годишните програми на съдилищата мероприятия и общите събрания да се провеждат чрез видеоконферентни връзки, и се насърчават магистратите и съдебните служители да ползват дистанционни форми на обучения.

Мерките за работа на съдилищата и предложенията за законодателни промени са съобразени с получените писмени становища от всички апелативни съдилища, от административните съдилища, от окръжни и районни съдилища. В хода на заседанието на Съдийската колегия днес са получени и взети предвид препоръки за запазване на здравето на съдиите и съдебните служители от главния държавен здравен инспектор доц. д-р, д. м. Ангел Кунчев. Предложения за административни и организационни мерки, насочени към възстановяване на нормалната работа на съдилищата след 13 май 2020 г. са предоставени от група адвокати от Софийска адвокатска колегия. Такива са получени от Висшия адвокатски съвет, и от СНЦ „Електронна национална адвокатска платформа за сътрудничество“. Правилата и мерките за работа на съдилищата в условия на пандемия ще бъдат публикувани на интернет сайта на ВСС, на интернет страниците на съдилищата и ще бъдат изпратени до адвокатските колегии, до Областните звена „Съдебна охрана“, до държавните и общински органи и агенции.

С Правилата можете да се запознаете в прикачения файл.

ПРАВИЛА И МЕРКИ ЗА РАБОТА НА СЪДИЛИЩАТА В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ

За повече информация: Висш съдебен съвет