Правила за работа във време на извънредна епидемична обстановка

Съдийската колегия на ВСС прие правила и мерки за работа на съдилищата в условията на пандемия
13.05.2020
Временни противоепидемични мерки
Временни противоепидемични мерки
14.05.2020
Правила за работа във време на извънредна епидемична обстановка

Работа от вкъщи

Днес, 14.05.2020г. министърът на здравеопазването издаде Заповед № РД -01-262/14.05.2020г., с която въвежда актуализирани противоепидемични мерки, считано от 14.05.2020г. до 14.06.2020г..

Въведените мерки са относно организация на работата и дезинфекцията по време на обявената епидемична обстановка, а именно:

1. Всички работодатели и органи по назначаване, в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност, организират дистанционна форма на работа за служителите си (надомна работа/работа от разстояние).
2. Когато е невъзможно прилагане на дистанционна форма на работа, работодателите/органите по назначаване задължително организират провеждането на противоепидемични мерки в работните помещения.
3. При непосредствено обслужване на клиенти, изискващо разстояние по-малко от 1,5 м. е задължително използването на защитна маска за лице или предпазен шлем. По изключение се допуска се обслужване на клиенти без защитна маска за лице или предпазен шлем, когато са осигурени механични прегради от стъкло или друг прозрачен материал, позволяващ влажно почистване или дезинфекция.
4.. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, освен мерките по т. 2 и т. 3, прилагат и  противоепидемични мерки.
5. Всички лица, когато се намират в закрити обществени места са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, шлем и др.).
6.Противоепидемичната мярка за спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м. разстояние между лица, които не са от едно семейство/домакинство се се спазва от всички лица, които се намират на открити обществени места (в т.ч. паркове, улици, автобусни спирки).

Със Заповед РД-01-262/14.05.2020 г. можете да се запознаете в прикачения файл.

Заповед РД-01-262/14.05.2020 г.

За повече информация: Министерство на здравеопазването