ОБЖАЛВАНЕ НА НАНАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ВЪЗРАЖЕНИЕ СРЕЩУ АКТ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО НАРУШЕНИЕ
19.11.2019
Тълкувателно решение № 3 от 30.XII.1994 г. по гр. д. № 3/94 г., ОСГК Следва ли да се счита, че текстът на чл. 8, ал. 4 ЗН допуска наследяване по право на заместване и за съребрените роднини или не?
20.11.2019

След съставянето на акта за установяване на административно нарушение, в случай, че не сте подали възражение срещу него или подаденото възражение не е било уважено от наказващия орган се издава наказателно постановление. След издаването на Наказателното постановление имате право да в седем дневен срок да подадете жалба срещу него, като срокът за обжалване на наказателното постановление започва да тече от момента на връчването му.

Как ще сме Ви полезни:

  • Ще получите правна консултация с наш адвокат, в зависимост от спецификата на наложеното Ви административно наказание;
  • Ще проучим съдебната практика във връзка с Вашия казус;
  • Ще изградим заедно защитната Ви стратегия;
  • Ще Ви уведомим за всички доказателства, които е необходимо да представите за защита на Вашите интереси;
  • Ще изготвим жалба и ще подадем всички необходими документи;
  • Ще защитим Вашите интереси пред съда в съдебно производство и/или при извън съдебно решаване на Вашия казус.

Адвокатско възнаграждение:

  • Съгласно Наредба №1 oт 9 юли 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.