Търговско и корпоративно право

Част от услугите, които можем да извършим за Вас в областта на търговското право включват:

Учредяване и регистрация на всички видове търговски дружества по Търговския закон с българско и чуждестранно участие /ЕТ, СД, ООД, ЕООД, АД/ и юридически лица с нестопанска цел /сдружения фондации/, учредяване и регистрация на спортни клубове;

Преобразуване, сливане, вливане, разделяне, отделяне и промени в капитала, управлението и други промени в търговската регистрация на дружествата;

Обявяване на годишни финансови отчети и други актове в Търговския регистър;

Учредяване и регистрация на клонове на дружества;

Изготвяне цялостни правни анализи на търговски дружества;

Предоставяне на консултации, изготвяне и съдействие при сключването на всички видове търговски сделки: покупко-продажба, наем, дарение, замяна, заем, договор за изработка, дистрибуторски, комисионен, спедиционен договор, договори за превоз, договор за строителство, договор за доставка, за посредничество, договор за търговско представителство, договор за франчайзинг, ценни книги, договор за лизинг, договор за кредит и др.

Осъществяване на правна и данъчна консултация при прехвърляне на дружествени дялове и изкупуване на участие в дружество;

Съдействие  за лицензиране, според избрания от Вас предмет на дейност;

Процесуално представителство и правна защита пред всички съдебни инстанции, особени юрисдикции и арбитражен съд при воденето на дела  в областта на търговското право и търговските сделки;

Изготвяне на документи във връзка с производства по прекратяване, ликвидация и заличаване на търговски дружества;

Представителство в производства по несъстоятелност.

Научете повече за:

21.11.2023

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ИМОТ БЕЗ НОТАРИУС-ВЪЗМОЖНО Е!

Ако желаете в капитала на дружеството си да имате недвижим имот, то процедурата по „апортиране“ е подходяща за Вас. Тя може да бъде направена, както при […]
15.11.2019

РЕГИСТРАЦИЯ НА ФОНДАЦИЯ

Подготовка по регистрация на Фондация: Консултация с адвокат; Определяне на име на фондацията; Определянето на целите на фондацията и средствата за тяхното постигане; Определяне на начина […]
15.11.2019

ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

Как ще сме Ви полезни: Ще изготвим цялата необходима документация; Ще проучим Вашите конкретни нужди; Ще подготвим и подадем готовия комплект документи в Търговския регистър към […]
15.11.2019

РЕГИСТРАЦИЯ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

Подготовка по регистрация на Сдружение: Консултация с адвокат; Определяне на име; Определянето на целите на сдружението и средствата за тяхното постигане; Определяне на видът на дейността, […]
15.11.2019

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЕТ

Подготовка по регистрация на ЕТ: Консултация с наш адвокат, в зависимост от избраният от Вас предмет на дейност; Определяне на име, седалище и адрес на управление. […]
15.11.2019

РЕГИСТРАЦИЯ НА АД

Предимства при регистрация на Акционерно дружество: Акционерното дружество може да издава различни видове акции, с различни права и привилегии, както и да набира допълнително капитал чрез […]
15.11.2019

ПРОМЕНИ В ОСНОВНИТЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА НА ООД И/ИЛИ ЕООД

  Подлежащи на вписване промени: Името, под което дружеството упражнява дейността си; Седалището и адреса на управление на дружеството; Предмет на дейност на дружеството; Срока, за […]
29.10.2019
documents

РЕГИСТРАЦИЯ НА ООД

  Процедурата по регистрация на дружество с ограничена отговорност се предпочита, когато две или повече лица желаят да извършват заедно търговска дейност под обща фирма. Подготовка […]
29.10.2019
Company registration

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЕООД

Предимства на регистрация на Еднолично дружество с ограничена отговорност: Фирмата се състои от един собственик; Имуществена отговорност е на самото дружество, не на собственика. Подготовка по […]