Обществени поръчки

Част от услугите, които можем да извършим за Вас в областта на обществените поръчки включват:

Правно обезпечаване дейността на възложителя в процеса на подготовка на тръжната документация и избор на процедура;

Правно обезпечаване на дейността на кандидата в процеса на подготовка на необходимите документи за участие в процедурата;

Обжалване на решенията на възложителите през Комисията за защита на конкуренцията;

Обжалване на решенията на Комисията за защита на конкуренцията пред Върховния административен съд;

Защита пред съд или арбитраж във връзка с изпълнението на договори за обществени поръчки.