Административно право

Услугите, с които можем да сме Ви полезни в областта на административното право включват:

Изготвяне на възражения срещу aкт за установяване на административно нарушение;

Обжалване на наказателни постановления и електронни фишове ;

Представителство при административните производства пред държавните органи;

Правна защита и съдействие срещу неоснователни действия и бездействия на администрацията;

Обжалване пред съд на административни актовете на държавни органи и учреждения;

Представителство при дела по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди.

Прочетете повече за:

19.11.2019

ОБЖАЛВАНЕ НА НАНАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ

След съставянето на акта за установяване на административно нарушение, в случай, че не сте подали възражение срещу него или подаденото възражение не е било уважено от […]
19.11.2019

ВЪЗРАЖЕНИЕ СРЕЩУ АКТ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО НАРУШЕНИЕ

Възражението срещу акта за установяване на административно нарушение е средство за защита, което следва да упражните в три дневен срок от връчването на акта за административно […]