Нотариален акт за давностно владение – как да се снабдя?

Имот без документи-как да се снабдя с документ за собственост?
11.07.2023
Как да продадете имущество на малолетно дете /малолетен/ или да изтеглите пари от негова банкова сметка?
02.11.2023

нотариален акт, констативен нотариален акт, документ за собственост, адвокат враца, обстоятелствена проверка, свидетели имот

В предходната статия „Имот без документи-как да се снабдя с документи за собственост?” разгледахме процеса по снабдяване с нотариален акт, въз основа на писмени доказателства, установяващи правото на собственост.

В настоящата статия ще разгледаме процедурата по издаване на нотариален акт по обстоятелствена проверка.

Процеса започва с подадено искане за това след изтичане на предвидения в закона срок и упражняване на фактическа власт върху имота. Всички факти и обстоятелства относно упражняването на тази фактическа власт се изследват в производство по издаване на акта.

Чрез упражняване на давностно владение могат да се придобиват и само идеални части, както и няколко лица мога да придобият едновременно един и същ имот по давност. Владението трябва да е постоянно, непрекъснато, спокойно, явно, несъмнително и с намерение да се държи вещта, като своя собствена. Всички признаци на владението следва да бъдат доказани пред нотариуса с писмени и с гласни доказателствени средства.

Производството по издаване на нотариален акт по обстоятелствена проверка започва с подаване искане до компетентния нотариус, в чийто район се намира недвижимият имот, съгласно чл. 573 ГПК, чрез кмета на съответната община, с което се иска заверяване на молба-декларация (по образец). Към искането се прилагат следните документи:

  • Молба декларация с подробно описание на имота по местонахождение, площ и граници, данъчна оценка на имота, скица на поземлен имот и/или схема на самостоятелен обект и данни на трима свидетели.
  • Удостоверение № 1 от службата за месни данъци и такси, което удостоверява, че имотът е деклариран на името на владелеца и за него се плаща данък, но може и да не е деклариран, тогава реда е по-различен;
  • Удостоверение № 2 от отдел „Общинска собственост“ в съответната Община, което удостоверява, че имотът не е общинска собственост и не е актуван като държавен от 01.06.1996 г.;
  • Удостоверение № 3 от дирекция „Инвестиционно отчуждаване“ към компетентната общинска администрация, което удостоверява, че за имота няма реституционни претенции;
  • Удостоверение № 4 от компетентната областната администрация, което удостоверява, че имотът не е държавна собственост.

При определени обстоятелства трябва да се приложат Удостоверение за заверен и завършен строеж или Удостоверение за търпимост на сграда, Удостоверение за наследници, Пълномощно и други.

Когато всички тези документи и удостоверения бъдат получени се подават в кметството, където кметът ги удостоверява и изпраща на съответния нотариус. В този вид производство, ролята на държавния орган, в лицето на нотариуса, е да изслуша волеизявлението на молителя/ите и след като прецени, че са спазени всички реквизити, да удостовери неговата/тяхната воля чрез съдържанието на акта.

Компетентен да извърши проверката относно владението на имота в течение на давностния срок, необходим за придобиването му и да признае или да отрече правото на собственост на заявителя/молителя е единствено нотариусът, който извършва обстоятелствената проверка.

Съгласно изискванията на ГПК свидетелите са най-малко трима, но няма пречка да бъдат разпитани и повече. Свидетелите се посочват по указание на собственика и трябва по възможност да бъдат съседи на имота или хора, които имат преки и непосредствени впечатления от упражняването на владението от страна на молителя. Свидетелите не са страни в производството, а участници.

Въпросите на нотариуса следва да бъдат свързани с индивидуализация на имота (местонахождение, площ, съседи, етажност). Всички тези елементи трябва да бъдат установени от нотариуса по време на разпита на свидетелите. Нотариусът съставя протокол, който се прилага към образуваното нотариално дело. Протоколът се подписва от нотариуса и от всеки от свидетелите. Преди това той им го представя и го прочита на глас.

Въз основа на събраните писмени и гласни доказателства нотариусът се произнася с мотивирано постановление и издава констативния нотариален акт за правото на собственост, който се вписва по разпореждане на съдията по вписванията от съответната Агенция по вписванията по местонахождението на имота.

При производството за издаване на нотариален акт по чл. 587 ГПК се заплащат нотариални такси, определени от Закона за нотариусите и нотариалната дейност и тарифата към него. Таксите са пропорционални и зависят от удостоверявания материален интерес. Заплаща се и местен данък към съответната Община.