Имот без документи-как да се снабдя с документ за собственост?

Акт за установяване на административно нарушение (АУАН). Как да се защитя?
13.02.2023
Нотариален акт за давностно владение – как да се снабдя?
18.07.2023

Понякога собственикът на един недвижим имот може да не притежава документ, удостоверяващ правото му на собственост. В такъв случай той може да използва предвидените в закона способи, за да докаже своето право, ако са налице законовите изисквания за това, и да се снабди с констативен нотариален акт. За разлика от останалите нотариални актове, при които предмет на удостоверяване са правни сделки, то тук предмет на удостоверяване е самото право на собственост върху определен недвижим имот.

За молителя съществуват две възможности – да предостави надлежни писмени доказателства за наличието на това право или ако те не са достатъчни да се извърши обстоятелствена проверка за упражняваното давностно владение и спазване на особените изисквания на закона. В настоящата статия ще се разгледа първия способ за получаване на констативен нотариален акт от молителя.

Най-често срещаният случай, в който възниква необходимост от издаване на констативен нотариален акт въз основа на писмени документи, е когато наследник не разполага с нотариален акт на свое име, но има такъв на името на наследодателя си. Тогава въз основа на този нотариален акт и след представяне на акт за смърт и удостоверение за наследници нотариусът може да издаде нотариален акт, в който наследникът да фигурира като собственик. Има и други хипотези, при които може да се поиска издаване на констативен нотариален акт по документи, като например издадено решение на поземлена комисия за възстановяване правото на собственост, подписан договор за делба, съдебно решение за обявяване на предварителен договор за окончателен.

Производството по издаване на констативен нотариален акт по документи започва с писмена молба до нотариуса. За издаване на нотариалния акт се представят наличните документи, свидетелстващи за правото на собственост, както и данъчна оценка на имота, издадена от местната общинска администрация – т.е имотът трябва да е деклариран в съответно звено „Местни данъци и такси“. Ако имотът е земя, трябва да се представи и скица и техническа характеристика, а ако е обект в сграда – схема на обекта. Въз основа на всички представени документи нотариусът изготвя Постановление, с което признава или отказва да признае молителя за собственик. Отказът на нотариуса може да се обжалва по съдебен ред. Ако го признае за собственик, нотариусът издава констативен нотариален акт на името на молителя.

За издаването на констативен нотариален акт се заплащат нотариални такси, такси за вписване, но не се дължи местен данък.

При липса на документ за собственост върху недвижим имот собственикът и/или владелецът може да се обърне към специалист, за да се снабди с документи за издаване на нотариален акт въз основа на такива, които доказват правото на собственост на молителя и/или упражняваното от него давностно владение върху недвижимия имот, ако не разполага с никакви или достатъчно писмени доказателства.

За издаването на констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка, четете в следващата ни статия или заявете консултация на място.