УВЕЛИЧАВАНЕ ИЗДРЪЖКА НА ДЕТЕ

Нов праг от 100 000лв. за регистрация по ДДС от 01.01.2023г.
04.01.2023
ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ 2/2018 от 23.06.2022 год. на ОСГТК на ВКС по чл. 274, ал. 2, предл. 2 ГПК
10.02.2023

Дело за увеличаване на издръжка се води след като вече има присъдена такава. За да е налице основание за увеличаване на издръжката за детето трябва да са нараснали нуждите му. С порастването на децата нуждите им растат, увеличават се разходите им за храна, дрехи, започват да посещават училище, ходят на курсове и се занимават със спорт. В заобикалящата ни действителност с постоянно увеличаващи се цени и голяма инфлация, основанията за увеличаване на издръжката могат да са чисто времеви, с оглед изминалия период от постановяването на издръжката, например преди 2 или 3 години.

Кои са предпоставките за водене на дело за увеличаване на издръжка?

  • На първо място това са увеличените нужди на детето и съответно увеличената парична сума, която се изисква за покриването им. На второ място следва да се отчетат и доходите на двамата родители, за да се изчисли приблизителната сума, която следва да поеме всеки един от тях за издръжката. На трето място, макар и второстепенно са възможностите на родителя, който не упражнява родителските права.
  •  Ако детето Ви получава минималния размер на издръжката, то самостоятелно основание за увеличаването й е повишаване размера на минималната работна заплата. Това е така тъй като съгласно чл.142 ал.2 от СК, минималният размер на издръжката на дете е равен на една четвърт от размера на минималната работна заплата за страната. Считано от 01.01.2023г., минималната работна заплата за страната се определя в размер на 780 лв., следователно актуалният минимален размер на издръжката е 195,00 лв..

Как да се подготвим за дело за увеличаване не издръжка?

За да бъде успешно проведено едно такова дело за увеличаване на размера на издръжката следва да се съберат необходимите доказателства за нуждите и разходите на детето. Такива са документи за разходи свързани с отглеждането на детето – необходими за правилното му израстване и пълноценно развитие. За доказване на претенцията могат да бъдат разпитани и свидетели, като обстоятелствата, които ще установяват трябва да бъдат съобразени с изискванията на Гражданския процесуален кодекс.

Как да заведем дело за увеличаване на издръжката?

За да заведете дело за увеличаване на издръжка, трябва да има вече първоначално присъдена такава. Разбира се, за да заведете такова дело, трябва да изминал известен период от време, през който нуждите на детето да са нараснали.    Съгласно нормата на чл.150 от Семейния кодекс, който урежда отношенията в контекста на семейното право, присъдената издръжка може да бъде изменена, при изменение на обстоятелствата. Според чл.142, ал. 1 от СК, размерът на издръжката се определя според нуждите на лицето, което има право на издръжка, както и възможностите на лицето, което я дължи.

Промяната на издръжка винаги касае и засяга двамата родители и по-специално този, на когото е възложено да отглежда и възпитава детето.

Важно е да знаете, че увеличение за минал период не може да бъде търсено, но максимален размер за издръжката не е предвиден от закона. Той е строго индивидуален за всяко дете и се изчислява приблизително, след събиране на всички доказателства.

За постигането на най-добър резултат е изключително важно още преди подаването на исковата молба да бъде извършен задълбочен анализ и пълноценна подготовка на необходимите доказателства.