СТАНОВИЩЕ НА КЗЛД ЗА ОБРАБОТКАТА НА ДАННИ ОТ ЗЕЛЕНИТЕ СЕРТИФИКАТИ

Може ли дареният да откаже издръжка на дарителя?
02.06.2021
Как да извършим проверка за наследство?
27.07.2022

Комисията за защита на личните данни издаде важно становище относно законосъобразното обработване на данни за ваксинационния статус в т. нар. зелени сертификати.
Според комисията съгласно чл. 10, пар. 2 от Регламент (ЕС) 2021/953 личните данни, съдържащи се в сертификатите, се обработват единствено с цел достъп до и проверка на информацията, съдържаща се в тях, за да се улесни упражняването на правото на свободно движение в Съюза по време на пандемията от COVID-19 и само в рамките на определения от регламента срок, като след това не следва да се извършва по-нататъшно обработване
След правен анализ на относимото законодателство и като отчита насоките и принципните позиции на Европейския комитет по защита на данните (ЕКЗД) и Европейския надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД), изразени по същите въпроси, Комисията за защита на личните данни изразява следното становище по въпроса:
1. Към настоящия момент националното ни законодателство не регламентира разширеното използване на лични данни от Цифровия COVID сертификат на ЕС за цели, различни от улесняването на правото на свободно движение в Съюза по време на пандемията от COVID-19 и само в рамките на определения от Регламент (ЕС) 2021/953 срок.
2. Въпреки т. 1 и с оглед необходимостта от спазване на заповедите на министъра на здравеопазването, с които се въвеждат противоепидемични мерки, администраторите на лични данни могат да обработват агрегирани (обобщени) данни за ваксинационния статус на лицата, които да ги подпомогнат при извършване на оценката на риска при осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд.
3. Единствената правна възможност за администраторите, извън посочената в т. 2, да осигурят баланс при изпълнението, както на заповедите на министъра на здравеопазването, така и на законодателството за защита на личните данни, е да извършват проверка на Цифровия COVID сертификат на ЕС, без да съхраняват резултатите от нея. Тези действия могат да се извършат само при доброволно представяне на сертификата, а липсата на такова представяне не може да се използва за ограничаване на правата и свободите на физическите лица.
Пълния текст на становището на Комисията за защита на личните данни, можете да прочетете тук.
Настоящият материал е изготвен от екипа на Адвокатско дружество „Митов § Партньори” и не представлява правна консултация. Целта на материала е да предостави обща информация и разяснения.