ВКС: НЕРАБОТОСПОСОБНОСТ НЕ СЕ УСТАНОВЯВА С АМБУЛАТОРЕН ЛИСТ!

КС: АБСОЛЮТНАТА ДАВНОСТ ЗА ВСИЧКИ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЩЕ ЗАПОЧНЕ ДА ТЕЧЕ ОТ 02.06.2021г.
КС: АБСОЛЮТНАТА ДАВНОСТ ЗА ВСИЧКИ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЩЕ ЗАПОЧНЕ ДА ТЕЧЕ ОТ 02.06.2021г.
20.04.2021
Може ли дареният да откаже издръжка на дарителя?
02.06.2021
ВКС НЕРАБОТОСПОСОБНОСТ НЕ СЕ УСТАНОВЯВА С АМБУЛАТОРЕН ЛИСТ!

ВКС НЕРАБОТОСПОСОБНОСТ НЕ СЕ УСТАНОВЯВА С АМБУЛАТОРЕН ЛИСТ!

С Решение № 223 от 23.04.2021година, Върховният Касационен съд, отмени изцяло решенията на Софийския районен съд и Софийския градски съд, приемащи хипотезата, че временната нетрудоспособност може да бъде доказана с амбулаторен лист.

Върховните съдии тълкуват, че двата текста за временна неработоспособност, посочени в Закона за здравето (§1,т.34 от ДР) и Наредбата за медицинската експертиза (чл.6, ал.1) определят временната неработоспособност като състояние, при което осигуреното лице не може или е възпрепятствано да работи, с изчерпателно изброени хипотези – поради остро или подостро или обострено хронично общо заболяване, злополука, професионална болест и др.. В част от тях причините за временната неработоспособност не са свързани със здравословното състояние на лицето, а с други обстоятелства, които го възпрепятстват да работи, но по силата на правната норма те са приравнени.

Също така напомнят, че отпускът поради временна неработоспособност се оформя с болничен лист по образец, утвърден от Министерския съвет, който се издава за времето от първия ден на настъпването ѝ до нейното възстановяване или до установяване на трайно намалена работоспособност от ТЕЛК.

Върховните съдии посочват, че органите, които извършват медицинската експертиза на временната неработоспособност, са лекуващ лекар, лекар по дентална медицина, Лекарските консултативни комисии, Териториалните експертни лекарски комисии и Националната експертна лекарска комисия. Лекарите от центровете за спешна медицинска помощ също могат да издават болнични листове за домашно лечение, но само до 3 календарни дни. Болнични листове могат да се издават и от лечебни заведения, които обслужват лицето по месторабота.

Актът с който се установява временната неработоспособност е болничният лист, а амбулаторният лист е само първичен медицински документ, който няма правните характеристики на административен акт, установяващ временна неработоспособност на осигурено лице.

В така постановеното решение Върховния Касационен съд  заявява, че с амбулаторен лист, издаден от лекуващ лекар при извършен преглед не се установява състояние на временна неработоспособност на осигурено лице по смисъла на чл.6,ал.1 от Наредбата за медицинската експертиза. Нормата на чл.6, ал.2 от същата е императивна и не следва да се тълкува разширително.

С пълния текст на Решение № 223/23.04.2021г. можете да се запознаете тук.

За информация и консултация по конкретни правни въпроси, позвънете на +359 879 229 221 или направете запитване ТУК.