КС: АБСОЛЮТНАТА ДАВНОСТ ЗА ВСИЧКИ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЩЕ ЗАПОЧНЕ ДА ТЕЧЕ ОТ 02.06.2021г.

ВКС: КАКВО СЕ ВЗЕМА ПРЕДВИД ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДИСЦИПЛИНАРНОТО НАКАЗАНИЕ?
15.04.2021
ВКС НЕРАБОТОСПОСОБНОСТ НЕ СЕ УСТАНОВЯВА С АМБУЛАТОРЕН ЛИСТ!
ВКС: НЕРАБОТОСПОСОБНОСТ НЕ СЕ УСТАНОВЯВА С АМБУЛАТОРЕН ЛИСТ!
28.04.2021
КС: АБСОЛЮТНАТА ДАВНОСТ ЗА ВСИЧКИ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЩЕ ЗАПОЧНЕ ДА ТЕЧЕ ОТ 02.06.2021г.

КС: АБСОЛЮТНАТА ДАВНОСТ ЗА ВСИЧКИ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЩЕ ЗАПОЧНЕ ДА ТЕЧЕ ОТ 02.06.2021г.

С Решение № 4 от 20.04.2021година, Конституционният съд ОТМЕНИ разпоредбата от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), с която се предвиждаше новата 10-годишна абсолютна давност за задължения на граждани да започне да тече за заварените дългове, не от влизането ѝ в сила на 2 юни 2021 г., а от различни по-ранни моменти.

Съответно абсолютната давност за всички парични задължения на граждани, стига да не са отсрочени или разсрочени и да не са от изключенията, посочени в Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), независимо кога са възникнали и са станали изискуеми, ще започне да тече от 2.06.2021 г.. Това означава, че длъжниците ще могат да се позоват за първи път на АБСОЛЮТНАТА ДЕСЕТ ГОДИШНА ДАВНОСТ през юни 2031 г.

В тази връзка конституционните съдии заявяват: „Подобни законодателни мерки, с които се посяга върху придобити права, създават опасност за доверието в българското право и в стабилността на законовата уредба у нас“, и изтъкват, че с тях се създава привилегия за част от длъжниците и се погазва неприкосновеността на частната собственост.

Отделно от изложеното Конституционният съд разяснява, че законодателството трябва да е ясно и безпротиворечиво, а в случая това не е така, защото с §2 Преходните и заключителните разпоредби от ЗЗД са въведени три момента, от които започва да тече давността за заварените случаи, но те не обхващат всички законови хипотези, в които тя започва да тече. Те подчертават още, че правото на собственост включва и възможността за събиране на вземането. И допълват: „Законодателят, при упражняване на дейността си, е длъжен да се въздържа от предприемането на мерки, които влизат в противоречие с конституционния принцип за закрила на неприкосновеността на частната собственост“.

Освен това в решението се изтъква, че с §2 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗЗД се създава с обратно действие – привилегия на една група лица  – физически лица – длъжници, пред друга група лица – физически и юридически лица – кредитори. Т.е. нарушен е принципът за равенство пред закона.

„Нормата, третира неравно и с обратна сила, длъжниците физически лица и останалите длъжници, които не се ползват от привилегията на абсолютната давност. В по-добра позиция се поставят длъжниците, които са се възползвали от възможностите за забавяне принудителното събиране на дълговете им и умишлено са увредили кредиторите си от тези, които са спазили основополагащия за облигационното право принцип. Съответно длъжникът не би следвало да „може да черпи права от неправомерното си поведение, което е основание за образуване на изпълнителното производство“, обясняват конституционните съдии.

С пълния текст на Решение № 4/20.04.2021г. можете да се запознаете тук.

За информация и консултация по конкретни правни въпроси, позвънете на +359 879 229 221 или направете запитване ТУК.