ВКС: КАКВО СЕ ВЗЕМА ПРЕДВИД ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДИСЦИПЛИНАРНОТО НАКАЗАНИЕ?

ВАС: Методиката по подмярка 4.1 от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. Е НИЩОЖНА!
06.04.2021
КС: АБСОЛЮТНАТА ДАВНОСТ ЗА ВСИЧКИ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЩЕ ЗАПОЧНЕ ДА ТЕЧЕ ОТ 02.06.2021г.
КС: АБСОЛЮТНАТА ДАВНОСТ ЗА ВСИЧКИ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ЩЕ ЗАПОЧНЕ ДА ТЕЧЕ ОТ 02.06.2021г.
20.04.2021

Налагането на дисциплинарни наказания е най-силното средство на работодателя за укрепването на трудовата дисциплина. Когато по съответния ред бъде установено извършването на дисциплинарно нарушение от работник или служител, работодателят може да упражни правото си да му наложи едно от трите изчерпателно изброени в Кодекса на труда дисциплинарни наказания: забележка, предупреждение за уволнение или дисциплинарно уволнение.

При определяне вида на дисциплинарното наказание се вземат предвид тежестта на нарушението, обстоятелствата, при които е извършено, както и поведението на работника или служителя. Колкото по-тежко е нарушението, толкова по-тежко наказание може да бъде наложено.

В Решение №267/17.03.2021 по гражданско дело №390/2020г. Върховният касационен съд дава отговор на въпроса, кои обстоятелства могат да послужат за налагане на по-тежко наказание.

Дали при определяне на тежестта на дисциплинарното нарушение могат да се вземат предвид както настъпилите, така и потенциалните вреди, както за работодателя, така и за трети неопределени към датата на уволнението лица?

В тази връзка Върховните съдии заявяват следното:

За определяне тежестта на нарушението се вземат предвид характера на изпълняваната работа, възложените трудови функции и дали е необходимо да се проявява по-висока степен на отговорност при изпълнение на работата. Също така следва да бъдат съобразени и последиците от извършеното нарушение и доколко тези последици са повлияли или могат да повлияят върху дейността на работодателя, както и дали за работодателя биха могли да настъпят неблагоприятни последици. При това следва да бъдат съобразени както настъпилите, така и възможните неблагоприятни последици за работодателя, както и субективното отношение на работника или служителя към извършеното нарушение и последиците към него.

С оглед на горното следва, че при преценка на тежестта на извършеното дисциплинарно нарушение трябва да бъде взета предвид и възможността от него да настъпят вреди както за работодателя, така и за трети лица, за които да бъде ангажирана отговорността на работодателя. Наличието на такава възможност води до по-голяма тежест на дисциплинарното нарушение, която ще е още по-голяма ако вредите реално са настъпили. В случай, че възможността за настъпване на вредите не е реализирана, от значение за определяне на тежестта на дисциплинарното нарушение ще е това дали настъпването на вредите е било ограничено от работодателя или от трети лица, или пък е в резултат от действията на извършилия дисциплинарното нарушение работник или служител. В тази връзка по-големия размер на вредата обуславя по-голяма тежест на нарушението, отколкото вредата с по-малък размер. Същевременно непоправимата или трудно поправимата вреда обуславя по-голяма тежест на нарушението, отколкото вредата, която може да бъде поправена лесно. Освен това в тези случаи от значение за тежестта на нарушението е формата на вината на работника или служителя. От съществено значение е и обстоятелството дали вредата е причинена при нарушение на създадени от работодателя вътрешноведомствени правила и норми, целящи опазване на имуществото на работодателя, а също така избягването или ограничаването на вреди от дейността му. В този случай нарушението е по-тежко, отколкото в случаите, когато такива правила и норми не са налице.

Ако имате въпроси свързани с налагането на дисциплинатно наказание на работник или служител свържете с нас тук.