ВАС: Методиката по подмярка 4.1 от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. Е НИЩОЖНА!

ВКС: ДИСЦИПЛИНАРНОТО НАКАЗАНИЕ НЕ СЕ ЗАЛИЧАВА С ОБРАТНА СИЛА!
ВКС: ДИСЦИПЛИНАРНОТО НАКАЗАНИЕ НЕ СЕ ЗАЛИЧАВА С ОБРАТНА СИЛА!
02.04.2021
ВКС: КАКВО СЕ ВЗЕМА ПРЕДВИД ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДИСЦИПЛИНАРНОТО НАКАЗАНИЕ?
15.04.2021

Върховният административен съд (ВАС) окончателно прогласи за нищожна Методиката за определяне на санкции във връзка с нарушения, установени по подмярка 4.1 от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г..

Петчленен състав на ВАС потвърди предходното решение на съда от миналата година, с което Методиката за периода от 2014 г. до 2020 г., беше обявена за нищожна.

Основният проблем е в това, че тя е утвърдена от изпълнителния директор на държавен фонд „Земеделие“ и ВАС в поредно решение заявява, че тя е нормативен административен акт, а той няма право да издава такива.

В така постановеното Решение № 4323, от 05.04.2021 върховните съдии отбелязват:

„Правилно решаващият тричленен състав на Върховния административен съд – второ отделение приема, че разпоредбите на Методиката съдържат общи правила за поведение, с многократно правно действие, отнасящи се до индивидуално неопределен кръг лица – макар и родово определяеми ползвателите по подмярка 4.1 на програмата са персонално неопределени и неограничени по брой. „

И отново разяснява, че директорът на фонд „Земеделие“ не е овластен да издава такива актове от закон. „Липсата на законово определена компетентност за издаването на даден нормативен акт прави същия нищожен. Само законът може да оправомощи даден орган в държавата да издаде нормативен акт. 3аконодателят е този, който преценя необходимостта от правна регламентация с подзаконов нормативен акт, т.е. степента на правна абстракция на нормите, той определя коя материя трябва да бъде регламентирана на подзаконово ниво и кой е органът, който да стори това“, заявява ВАС.

Той подчертава, че нормативната компетентност не е нещо, което се подразбира, предполага или прехвърля. И обяснява какви са последиците от това да се издават нормативни актове от органи, които не са овластени за това от закон. „Наред с това нерегламентираното издаване, изменение и допълване на нормативни административни актове би поставило на изпитание вътрешното единство на съществуващата в държавата йерархия на нормативните актове, която предопределя юридическата сила на нормативните актове и по този начин гарантира правната сигурност“, заявява петчленният състав на ВАС.

С пълния текст на Решение № 4323, от 05.04.2021 на Върховният административен съд, можете да се запознаете ТУК.

За повече информация: Върховен административен съд на Република България