НАСЛЕДЯВА ЛИ СЕ ЕДНОЛИЧНИЯТ ТЪРГОВЕЦ?

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ 1/2019 гр.София, 02.12.2019 год., Върховният касационен съд на Република България, Общо събрание на Гражданска колегия по протокол от 21.11.2019 г
18.02.2021
СПИРАН ЛИ Е СРОКЪТ ЗА ПОДНОВЯВАНЕ НА ВПИСВАНЕТО НА ИПОТЕКА?
СПИРА ЛИ СЕ СРОКА ЗА ПОДНОВЯВАНЕ НА ИПОТЕКАТА, В ПЕРИОДА НА ПАНДЕМИЯТА?
05.03.2021
НАСЛЕДЯВА ЛИ СЕ ЕДНОЛИЧНИЯ ТЪРГОВЕЦ

НАСЛЕДЯВА ЛИ СЕ ЕДНОЛИЧНИЯ ТЪРГОВЕЦ

            Физическото лице, което иска да упражнява търговска дейност, без да създава търговско дружество може да направи това чрез регистрация като едноличен търговец. За целта е необходимо да се впише като едноличен търговец в Търговския регистър към Агенцията по вписванията. Именно след вписването му в Търговския регистър, физическото лице придобива качеството на Едноличен търговец (ЕТ).

           При смърт на физическо лице, регистрирано като Едноличен търговец, законът предвижда възможността някой от наследниците му да продължи търговската дейност на едноличния търговец и да запази наименованието му. Това действие се нарича поемане на ЕТ.

            Всяко физическо дееспособно лице (това е пълнолетно лице, което не е поставено под запрещение) може да наследи, както фирмата, така и търговското предприятие на своя наследодател. Недееспособните лица могат да наследят единствено полагащата им се част от търговското предприятие – те не могат да продължат търговската дейност под фирмата на починалия.

            Ако наследникът е един той може поеме предприятието и запази фирмата на едноличния търговец или да заличи същата.

            Ако наследниците са повече от един, то те следва да определят кой от тях ще поеме фирмата, заедно с предприятието и ще продължи търговската дейност. Тези отношения се уреждат помежду им чрез договор или споразумение с нотариална заверка.

            За да поеме фирмата и търговското предприе на починалия е необходимо наследникът да заяви тези обстоятелства пред НАП, като подаде Уведомление до ТД на НАП, по чл. 77, ал. 1 от ДОПК и до Търговския регистър към Агенцията по вписванията, чрез подаване на заявление (В1), за промяна на обстоятелствата по партидата на ЕТ.

            Преди да пристъпи към подаване на заявление в Търговския регистър към Агенция по вписванията е необходимо наследникът да изчака получаване на Удостоверение от НАП, относно заявените обстоятелства. Едва след това може да се пристъпи към прилагане на необходимите документи в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

            Важно е да се отбележи, че за да бъде поета фирмата и предприятието на починал Едноличен търговец е необходимо наследникът да бъде регистриран вече като ЕТ или заедно със заявлението, за промяна на обстоятелствата по партида на ЕТ да заяви първоначална регистрация, като към наименованието на наследеното ЕТ добави и своето име в новата фирма. Пример: Ако наименованието на фирмата на починалия Едноличен собственик е „ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ”, то наименованието на Вашето ЕТ ще бъде „ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ – ( ВАШЕТО ИМЕ)”.

            Документите които ще е необходимо да приложите към заявлението/заявленията за промяна на обстоятелства по партидата на Едноличния търговец са: акт за смърт; удостоверение за наследници; нотариално заверен договор или споразумение ако наследниците са повече от един); удостоверение от НАП; декларации.

            Държавната такса за вписване на обстоятелствата е в размер от 30.00лв., по сметка на Търговския регистър към Агенцията по вписванията ако документите се подават на хартиен носител, а ако бъдат приложени в Електронния портал, таксата е в размер от 15.00лв..

            При въпроси свързани с регистрацията, поемането на дейността на фирмата или заличаване на същата не се колебайте да се свържете с нас на телефон: +359 879 229 221 или направете запитване ТУК.