РЕШЕНИЕ № 102/27.10.2020г. на ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД

От 29.10.2020г. се въвеждат нови противоепидемичните мерки.
ОТ 29.10.2020г. СЕ ВЪВЕЖДАТ НОВИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ.
28.10.2020
Въвеждат се нови противоепидемични мерки, считано от 01.07.2020г. до 15.07.2020г.
Въвеждат се нови противоепидемични мерки, считано от 12.11.2020г. до 30.11.2020г.
11.11.2020

Делото е образувано пред Върховния касационен съд, по касационна жалба срещу Решение № 176 от 15.07.2019г. на Апелативен съд – Велико Търново. Върховните съдии приемат да я разгледат, поради обстоятелството, че до този момент ВКС няма практика за приложението на чл. 50 ЗЗД (за вредите, произлезли от каквито и да са вещи, отговарят солидарно собственикът и лицето, под чийто надзор се намират те) . Не само, че в конкретния казус става дума за собственост върху обширен имот и за вреди от природно явление като срутище, но от друга страна има позоваване на непреодолима сила, а тя е дефинирана само в Търговския закон (чл.306, ал.2 – Непреодолима сила е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора) и за приложението ѝ в хипотезата на чл. 50 ЗЗД също няма практика на ВКС.

В тази връзка върховните съдии приемат да разяснят дали при преценката на съда за непредвидимостта и непредотвратимостта на събитието, за което се твърди, че съставлява непреодолима сила, трябва да се изхожда от конкретната фактическа обстановка, или тя трябва да се извършва въобще и по принцип, единствено с оглед възможностите на обществото като цяло. Също така отговорят на въпроса каква е грижата, която добрият стопанин трябва да полага, за да предвижда и да предотвратява настъпването на вреди от веща му и над която при природен феномен, вече е налице непреодолима сила, която ще изключи отговорността му по чл.50 от ЗЗД, както и дали процеси като срутищата, при които събитията са мигновени или поне краткотрайни и дават много малко време за подготовка и предупреждение, представляват непреодолима сила.

Анализирайки определенията за непреодолима сила, дадени и в ТЗ, и в Конвенцията на ООН за договорите за международна продажба на стоки, и в Закона за автомобилните превози, ВКС заявява: „От тази нормативна уредба следва, че не само събитието трябва да е непредвидено и непредотвратимо, но трябва да са непредвидени и непредотвратими и неговите последици, тоест – самото увреждане“.

В тази връзка ВКС даваа следния отговор на поставените пред него въпроси: „В обобщение следва да се приеме, че непреодолима сила като обстоятелство, освобождаващо от отговорност по чл.50 от ЗЗД собственика на вещта за причинените от нея вреди е такова непредвидимо и непредотвратимо събитие, което не може да бъде избегнато, или последиците от него не могат да бъдат предотвратени, посредством общоприложимите към момента средства и възможности на науката и техниката“.

С пълния текст на Решение № 103/27.10.2020г. можете да се запознаете тук.