БГТОЛ – РЕАЛНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА!
4 ВЪЗМОЖНОСТИ ДА СПЕСТИТЕ ПАРИ!

свободният пазар на електроенергия
СВОБОДНИЯТ ПАЗАР НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ
16.09.2020
БГТОЛ – ГЛОБА – НЕ БЪРЗАЙТЕ С ПЛАЩАНЕТО
30.09.2020

В поредица от две части, ще Ви запознаем с част от общите положения при регламентацията на тол таксите в България и ще Ви представим 4 хипотези, при които е препоръчително да не избързвате със заплащането на компенсаторните такси за освобождаване от административнонаказателна отговорност за неплатени тол такси.
В тази част ще разгледаме основни положения при законодателната уредба на тол таксите и средствата за защита срещу глоби и имуществени санкции при неплащане на тол такси.
От 2019 г. в България беше въведено електронното отчитане на пътни такси, като съвременен начин за събиране на такси за ползване на републиканската пътна мрежа. В същото време, беше предвидено всички пътни превозни средства за превоз на товари или пътници с обща технически допустима максимална маса над 3.5 тона да заплащат тол такса при използването на определени пътища от републиканската пътна мрежа.
Със заплащането на ТОЛ таксата се дава право на едно пътно превозно средство да измине разстояние между две точки от съответния път или пътен участък. Таксата за изминато разстояние се определя в зависимост от вида пътя или пътния участък, от изминатото разстояние, от категорията на пътното превозно средство, броя на осите и от екологичните му характеристики и се определя за всеки отделен път или пътен участък. Карта на платената пътна мрежа можете да откриете на интернет страницата на Агенция пътна инфраструктура (АПИ) ТУК. Тарифата за размера на тол таксите можете да откриете ТУК.

В тази връзка ако при преминаване през платената пътна мрежа не бъде заплатена тол такса, с оглед на действащото законодателство са възможни следните хипотези:

  •  Ако нарушението е установено при проверка, служителите на АПИ съставят акт за установяване на административно нарушение, в следствие на което се издава и наказателно постановление, като санкциите са 1800лв. или 2500 лв., според това дали се наказва шофьорът или собственика на МПС-то. Важно е да знаете, че ако регистрационният номер на МПС-то Ви е закрит или нечетлив санкцията е 3000лв.. Срещу акта за установяване на административно нарушение може да бъде подадено възражение в 3-дневен срок от връчването, а наказателното постановление подлежи на обжалване в седем дневен срок от получаването му, пред Районния съд, в чийто съдебен район е извършено нарушението.
  •  В отсъствието на нарушителя може да бъде издаден електронен фиш, който едновременно има функцията на АУАН и НП. Електронният фиш може да бъде обжалван в 14-дневен срок от получаването му, пред Районния съд, в чийто съдебен район е извършено нарушението.
  • Третата възможност уредена в чл. 10, ал. 2 от Закона за пътищата е заплащането на компенсаторна такса, при заплащането на която нарушителят се освобождава от административнонаказателна отговорност. В този случай, се освобождават от административнонаказателна отговорност и всички други лица, които могат да носят такава, във връзка с конкретното пътно превозно средство, като водачът или собственика. Размерът на компенсаторната такса е 750 лв., като отделно от нея се заплаща стойността на тол таксата опредена съгласно чл. 10б, ал. 5 от ЗП.

За компенсаторната такса е важно да запомните, че:

  1. Компенсаторната такса не замества дължимата пътната такса (винетна или тол такса);
  2. В Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/ и Закона за пътищата не се съдържа уредба на реда за освобождаване от административно наказателна отговорност, ако нарушителят упражни правото си да плати компенсаторна такса. Тази празнотата в закона по-всяка вероятност ще доведе до разнообразна практика както при налагане на наказанието така и при обжалване на наказателните постановления, тъй като не е указан моментът, до който може да бъде упражнено правото за плащане на компенсаторна такса и кога то се прекратява;
  3. Не плащането на компенсаторна такса не води автоматично до дължимост и изискуемост на глобата/имуществената санкция.

Следващата седмица ще Ви представим втората част на статията – в нея ще научите как да приложите стъпките, с който да си спестите заплащането на компенсаторна такса.

За  информация и въпроси, във връзка с тол такси и глоби позвънете  +359 883 474 017 или направете запитване ТУК.