СВОБОДНИЯТ ПАЗАР НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ

ДОГОВОР ЗА ЗАМЯНА
ДОГОВОР ЗА ЗАМЯНА
03.09.2020
БГТОЛ – РЕАЛНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА!4 ВЪЗМОЖНОСТИ ДА СПЕСТИТЕ ПАРИ!
23.09.2020
свободният пазар на електроенергия

свободният пазар на електроенергия

Пазарът на електроенергия в Република България е в процес на поетапна либерализация, стартирала още през 2004 г. и продължаваща и до днес. В момента електроенергия се предлага по два начина-с регулирани цени и със свободно договорени цени или т.нар. свободен пазар.

До скоро съществуваше единствено регулиран пазар на електроенергия, при който цените на електроенергията се определяха от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), а потребителите се разпределяха на териториален принцип.

През последните години с промените в законодателството се появи и т. нар. свободен пазар на електроенергия. При него клиентите могат да сменят своя доставчик на електроенергия без географското им местоположение да влияе на това.  Излизането на свободния пазар не носи рискове от допълнителни такси или сигурност на снабдяването. Както и до сега съответното електроразпределително дружество ще продължи да отговаря за поддръжката на инфраструктурата и качеството на електрическата енергия, независимо от това кой е избраният доставчик от свободния пазар.

Към момента имаме смесена система – регулиран и свободен пазар, като идеята на законодателството е поетапно преминаване на всички към свободния пазар на електроенергия. Според Закона за енергетиката срокът, в който всеки един от нас трябва да премине към свободния пазар на електроенергия е следният:

-за битови клиенти – до 30.06.2021г.;

-за небитови клиенти*  – до 30.09.2020г..

*Според Закона за енергетиката „“Небитов клиент“ е клиент, който купува електрическа или топлинна енергия с топлоносител гореща вода или пара за отопление, климатизация, горещо водоснабдяване и технологични нужди или природен газ за небитови нужди”. А това са юридически лица с различна правна форма – Дружество с ограничена отговорност, Акционерно дружество, Събирателно дружество, Командитно дружество и Командитно дружество  с акции, а също и Кооперации, Сдружения и Фондации, както и Едноличните търговци.

Битовите потребители към момента все още имат избор на кой пазар да участват – свободен или регулиран. Основната разлика между двата пазара е възможността на клиента да избира своя доставчик. Той от своя страна отговаря за доставките на електроенергия и може да предоставя допълнителни услуги като избор на тарифи, различни срокове и начини на разплащане, балансиращи услуги, енергийни консултации, анализ, прогнозиране и други.

Докато при небитовите клиенти (фирмите), срокът за преминаване към свободния пазар на електроенергия изтича. Това не означава, че от 01.10.2020г. тези от вас, които не са избрали доставчик, ще останат без ток. В случай, че до 30.09.2020г. небитовите абонати не са избрали доставчик и не са сключили договор за доставка на електроенергия по свободно договорени цени, то те продължават да получават електроенергия от досегашния си доставчик, но по свободно договорени цени, като за целта двете страни сключват типов договор със срок от 01.10.2020 г. до 30.06.2021 г..

Преди броени дни Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди образец на типовия договор за продажба на електрическа енергия на небитови потребители. В него се уреждат правата и задълженията на страните, цени, фактуриране и плащания, условията и реда за временно преустановяване и възстановяване продажбата на електрическа енергия, условията и реда за изменение и прекратяване на договора, отговорности и санкции, както и решаване на спорове и непреодолима сила. Този типов договор може да бъде прекратен по всяко време от клиента, без за това да се дължи неустойка.

Образец на типов договор за покупко-продажба на електрическа енергия, може да откриете ТУК.

В момента в България има 49 лицензирани доставчици на електроенергия, от които всеки може да направи своя избор.