ИСК ЗА СОБСТВЕНОСТ П чл. 109 от Закона за собствеността

ИСК ЗА СОБСТВЕНОСТ ПО чл. 108 от Закона за собствеността
06.07.2020
ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА
ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА
16.07.2020

 

Собственикът може да предяви иск против всички действия на трети лица, които, без да накърняват неговото владение върху вещта, му пречат да упражнява правото си върху нея.

Как ще сме Ви полезни:

Ако Вие искате да предявите иск за собственост по чл. 109 от ЗС:

 • Ще получите правна консултация с наш адвокат, относно защитата на Вашите законови интереси;
 • Ще Ви уведомим за всички доказателства, които са необходими и при нужда ще ви съдействаме за снабдяването им;
 • Ще изготвим искова молба и ще подготвим всички необходими документи за завеждане на исковата молба в съда;
 • Ще представляваме Вашите интереси пред съда в съдебно производство и/или при извън съдебно решаване на Вашия казус.

Ако срещу Вас е предявен иск за собственост по чл. 109 от ЗС:

 • Ще получите правна консултация с наш адвокат относно защита на Вашите законови интереси;
 • Ще Ви уведомим за всички доказателства, които са необходими и при нужда ще ви съдействаме за снабдяването им;
 • Ще изготвим отговор на искова молба и ще подготвим всички необходими документи;
 • Ще защитим Вашите интереси пред съда в съдебно производство и/или при извън съдебно решаване на Вашия казус.

Продължителност:

 • Продължителността на процедурата при всеки индивидуален случай е различна.

Такси:

 • Държавна таксата за образуване на делото е в размер на  4 на сто върху цената на иска.
 • Цената на иск за собственост и други вещни права върху имот се определя от данъчната оценка на имота, а ако няма такава – пазарната цена на веща;
 • Държавна такса за вписване на исковата молба в Имотния регистър към агенцията по вписванията, в размер на 0.001% върху цената на иска, но не по малко от 10 лв.;
 • Такси за експертизи и оценки.

Адвокатско възнаграждение:

 • Съгласно Наредба №1 oт 9 юли 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.