Глобиха ме на улицата – Kакви са правата ми?

Кооперативните пазари и цветните борси ще бъдат затворени в периода от 17-ти до 19-ти април, включително
15.04.2020
Министърът на здравеоопазването въведе допълнителни противоепидемични мерки на територията на София град, считано от 17.04.2020 г.
17.04.2020

От 13.03.2020г. Република България е в извънредно положение, поради настъпилата пандемията от Covid-19. За справяне с извънредната епидемична обстановка в страната, българското правителството прие мерки, които оказаха въздействие в множество сфери на живота. Една от тези мерки е забраната за посещение на паркове, градски градини, спортни и детски площадки и съоръжения на открити и закрити обществени места. С изменение на Закона за здравето се предвиди налагането на глоби от 5 000 лева за физическите лица и имуществени санкции от 15 000 лева за юридическите лица при нарушение на въведените противоепидемични мерки. С последното изменение на закона за извънредното положение от 10.04.2020г., размера на санкциите бе намален, както следва:
– За физическите лица глоба в размер от 300 до 1 000 лева при първо нарушение, а при повторно нарушение от 1000 до 2000 лева;
– За юридическите лица и еднолични търговци имуществена санкция в размер от 500 до 2000 лева при първо нарушение, а при повторно нарушение от 2000 до 5000 лева.
Предвид големия брой и тежестта на въведените противоепидемични мерки, в страната вече има множество наказани лица, като техния брой ежедневно се увеличава. Поради нарастващия брой на глобените, смятаме за полезно да разясним, възможностите за защита правата на гражданите при съставяне на акт за установяване на административно нарушение и наказателно постановление за нарушение на въведените противоепидемични мерки.
Какво се случва, ако при разходка проверяващите решат да Ви санкционират?
Отговорът е, че от тяхна страна ще Ви бъде съставен акт за установяване на административно нарушение (АУАН). Трябва да знаете обаче, че само определени със заповед лица имат право да съставят АУАН, като за да бъде законосъобразен, той е задължително да има определеното в чл. 42 от ЗАНН съдържание – имената на актосъставителя и длъжността му, дата на съставяне, място на извършване на нарушението, описание на нарушението, имената на нарушителя и др..
Актът трябва да се състави в присъствието на нарушителя и свидетелите, които са присъствали при извършване на нарушението, като той задължително се подписва от тези лица. АУАН задължително трябва да Ви бъде предоставен, за да можете да се запознаете с него. Отказът Ви да подпише съставения акт, не Ви освобождава от отговорност!

Какви възможности имате, ако Ви съставят АУАН:
-Да дадете писмено обяснение и направите възражение в указаното за целта място в акта;
– Да подадете писмено възражение в тридневен срок от подписването му, като възражението се подава чрез органа издал акта до горестоящия му административен орган.
Възраженията могат да бъдат в насока към допуснати от актосъставителя нарушения, неправилно отразяване на фактическата обстановка по случая, неправилно приложение на закона и др.. Възражението се разглежда от органа, който има право да Ви наложи наказания на базата на акта. Заедно с възраженията можете да представите и доказателства, за да подкрепите тезата си. Възможно е на базата на направеното обяснение/възражение, да не бъде наложена санкция, или наложената санкция да е в намален размер.
Важно е да се отбележи, че твърде често при съставяне на акт хората пишат необмислени възражения в състояние на афект и под стрес, като така ограничават възможностите си за защита при евентуално съдебно обжалване на акта.
Най-полезният за Вас вариант е да подадете възражение в предоставения Ви тридневен срок, като преди това се консултирате адвоката си, за да можете заедно да изградите най-добрата стратегия за защита с оглед конкретната ситуация. Важно е да знаете, че неподаването на възражение/обяснение по акта не препятства съдебното обжалване на наказателното постановление.
След като изтече тридневният срок за възражение срещу АУАН, образуваната по него преписка се изпраща до органа, който разполага с правомощие да издаде наказателно постановление (НП), който се запознава с материалите, прави преценка на възраженията по него и на събраните доказателства и взема решение дали да издаде наказателно постановление.

Единствената Ви възможна защита е обжалването пред съд на постановлението, а срокът за обжалване е 7 дни от получаването му! За да бъде законосъобразно наказателното постановление трябва да има определеното в чл. 57 от ЗАНН съдържание – имената и длъжността на издателя, дата на издаване и номер, имената на нарушителя, вида и размера на наказанието и др..
Жалбата срещу НП се чрез органа издал наказателното постановление до компетентния съд, като се посочват аргументи за незаконосъобразност на наказателното постановление като например нарушение на процесуалните правила, погрешно отразяване на фактическата обстановка, неправилна квалификация на нарушението и други според конкретния случай.
Жалбата се изпраща от органа издал наказателното постановление заедно с цялата преписка по случая до компетентния съд, който образува съдебно дело.
При насрочване делото, ще получите призовка на посочения в жалбата адрес за призоваване. На делото можете да представяте доказателства и да призовавате свидетели. След приключването на делото, съдът се произнася с решение, което подлежи на обжалване пред съответния Административен съд, чието решение е окончателно.
Важно е да се отбележи, че с последното изменение на чл. 63 от ЗАНН, в съдебния процес по обжалване на наказателни постановления вече се дължат разноски. Това означава, че ако спечелите делото, съдът ще Ви присъди всички разноски, който сте направили за обжалването на постановлението. Загубите ли делото обаче, съдът ще присъди възнаграждение за юрисконсулт на органа, издал наказателното постановление.
За да защитите правата и интересите си по най-добрия начин действайте, защото „Всяко действие има равно по големина и противоположно по посока противодействие” – Трети закон на Нютон.