Висшия адвокатски съвет по отношение на мерките за ограничаване разпространението на COVID-19

Съдийската и Прокурорската колегии на Висшия съдебен съвет отложиха конкурсите за младши магистрати
17.03.2020
Министърът на здравеопазването издаде заповед, с която въвежда нови противоепидемични мерки, считано от 00:00 часа на 21.03.2020 г..
21.03.2020

Днес, 17.03.2020 г., Висшият адвокатски съвет взе следното неприсъствено решение:

1. ВАдвС определя месечна вноска в размер на 0,00 лева, за период от три месеца, считано от 01.03.2020 г. до 31.05.2020 г.
2. Решението да се публикува на сайта на ВАдвС, да се уведомят адвокатските съвети и се изпрати съобщение по известителната система на ВАдвС до всички адвокати.

Решението е във връзка с обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение на територията на Република България, наложените мерки с цел намаляването на риска от възникването на нови случаи на заразяване и разпространение на коронавирусната инфекция и отражението им върху работата на адвокатите в страната.

Във връзка с обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение на територията на Република България, както и препоръките на Националния оперативен щаб по повод разпространението на COVID 19 и обявената от Световната здравна организация степен на спешност за общественото здраве от международно значение по отношение на заболяването, считано от 13.03.2020 г. Председателят на Висшия адвокатски съвет е въвел следната организация на работа:

1. Висшият адвокатски съвет функционира пълноценно в условия на въведеното извънредно положение, като е осигурил възможност за контакти по следния начин:

а) работното време на деловодството е без промяна – от понеделник до петък, от 08.30 до 17.00 ч.

б) създаден е график за дежурства в рамките на обичайното работно време на служители от администрацията на Висшия адвокатски съвет в сградата на ВАдвС.

в) телефоните за връзка са посочените на сайта на Висшия адвокатски съвет – 02 986 28 61, 02 987 55 13, 02 987 585.

г) имейл за връзка arch@vas.bg , като при постъпване на имейли от адвокати и/или граждани, същите се докладват незабавно на оперативното ръководство на ВАдвС.

2. Считано от 16.03.2020 г. е осигурена възможност за получаване на входящ номер на документи по електронен път (на имейл на подателя).

3. Пощата на хартия, адресирана до ВАдвС, се приема от служител и се докладва на председател и на главния секретар.

4. Определените лица за администриране на сайта, в т.ч. и публикуваните информации в него, са под непосредственото ръководство на председателя и главния секретар в режим на дистанционна съгласуваност.

5. Оперативното ръководството на Висшия адвокатски съвет е в постоянна връзка с ръководството на Народното събрание, включително с председателя на НС, както и с Комисията по правни въпроси. Разпоредено е изготвяне на становище по входирания на 16.03.2020 г. Проект на Закон за мерките по време на извънредно положение. Същото ще бъде представено по време на заседанието на КПВ.

6. Създадени са препоръки до Адвокатските колегии от страната във връзка с мерките за ограничаване разпространението на COVID 19.