РЕГИСТРАЦИЯ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЕТ
15.11.2019
ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
15.11.2019

Подготовка по регистрация на Сдружение:

 • Консултация с адвокат;
 • Определяне на име;
 • Определянето на целите на сдружението и средствата за тяхното постигане;
 • Определяне на видът на дейността, която ще извършва сдружението:

Сдружения за осъществяване на общественополезна дейност;

Сдружения за осъществяване на дейност в частна полза;

 • Определяне на начина на управление;
 • Определяне на органите на сдружението.

Как ще сме Ви полезни:

 • Ще проучим какви специфични изисквания, уредени в закон или наредба са необходими за регистрацията на сдружението;
 • Ако желаете ще запазим избрано от Вас име на сдружението;
 • Ще изготвим цялата необходима документация;
 • Ще  подадем документите в Търговския регистър към Агенция по вписванията;
 • Ще ви снабдим с удостоверение за актуално състояние;
 • Ще ви снабдим с печат;
 • Ще ви насочим към съответните органи и институции за да се снабдите с допълнителни документи за започване на дейността или ще направим това за Вас.

Такси за регистрация на сдружение:

 • Държавна такса за регистрация на Юридическо лице с нестопанска цел в Търговския регистър към Агенцията по вписванията е в размер на 35 лева. Ползвайки нашите услуги таксата за регистрация в Търговския регистър е 25 лева;
 • Нотариална такса за заверка на Съгласие с образец от подписа на управителя в размер на 6 лева;
 • Откриване на набирателна сметка в Банка, при регистрация на сдружение е около 20 лева;
 • Банкови такси.

Адвокатско възнаграждение:

 • Съгласно Наредба №1 oт 9 юли 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.