Политика за личните данни

ПОЛИТИКА

ЗА НАБИРАНЕ, ОБРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

НА АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „МИТОВ & ПАРТНЬОРИ”

 

Настоящата политика за защита на личните данни („Политика“) се прилага за извършваната от Адвокатска кантора „Митов & Партньори” дейност също и на интернет страницата на кантората – https://kantora-mitov.com/. Ние се стремим да предоставяме най-добрите услуги на нашите клиенти, затова ценим високо нашата дейност и най-вече, вашата доверие. Ние много добре знаем, че осигуряването на необходимата защита на личните данни е от изключителна важност за изграждането на доверие и спокойствие в нашите клиенти и партньори. Затова изготвихме настоящата Политика, за да разясним нашите практики относно личните данни, които събираме от Вас или за Вас  при осъществяване на нашата дейност. При изготвянето на настоящата Политика  сме възприели методи за обработка и защита на личните данни съобразени с най-новите законодателни изисквания и добри практики в областта на защитата на личните данни.

 

ДАННИ ЗА КОНТАКТ С АДМИНИСТРАТОРА

„Митов & Партньори”е адвокатско дружество по смисъла на Закона за адвокатурата, вписано в АК-Враца, с личен номер: 2700000730 с адрес: гр. Враца, ул. „Христо Ботев” №23, ет. 2., тел. 092 62 00 66, ел. поща – mitov.office@gmail.com.

Дружеството е администратор на личните данни, което обработва лични данни при или по повод осъществяване на правомощия му по Закона за адвокатурата.

 

ЗАЩО ИЗИСКВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ:

При извършване на нашата дейност ние обработваме лични данни предоставени от нашите клиенти, както и лични данни събрани от нашите адвокати и адвокатски сътрудници, при упражняване на законните им права. Адвокатите от дружеството осъществяват правомощията, предвидени в Закона за адвокатурата, Закона за правната помощ и други нормативни актове, даващи им право да събират и обработват лични данни.  Ние обработваме Вашите данни за процесуално представителство; посредничество в спорове; изготвяне на договори и книжа; даване на правни консултации; изпълнение на други функции възложени ни от клиента.

 

ЛИЧНИТЕ ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ

При осъществяване на дейността си, ние събираме и обработваме следните лични данни:

– индивидуализиращи данни за контакт с Вас (име; телефон; имейл);

– индивидуализиращи данни и информация за лицата с които имате правен спор;

– индивидуализиращите данни необходими по закон за предявяване и отговор на искова или друг вид молба – име, ЕГН, адрес и др. в зависимост от вида на молбата ;

– подробна информация, свързана със същността на Вашия правен спор или казус, която с оглед конкретния случай може да включва: имена, ЕГН, националност, номер на документ за самоличност и дата и място на издаването му; адрес; телефонен номер; семейно положение; икономическа и социална идентичност; данни за образование и квалификация; данни за трудова заетост; платежна информация; медицинска информация и информация за здравословно състояние; информация за имотно състояние; информация за трети лица; информация за присъди; всяка друга информация, която може да послужи за разрешаване на конкретния казус и защита на законните Ви интереси.

Ние събираме и обработване лични данни на следните основания:

 1. За сключване и изпълнение на договори с възложителя (чл. 6 пар. 1, т. „б” от Регламента);
 2. За защита на легитимните интереси на възложителя (чл. 6 пар. 1, т. „е” от Регламента);

 

МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Адвокатска кантора „Митов & Партньори” е предприело съответните подходящи мерки за защита на личните данни, съобразно най-новите законодателни изисквания и добри практики в бранша, за да защитава личната информация на своите, служители и клиенти срещу неупълномощен достъп, разкриване, промяна или унищожаване, както и да поддържа личната информация точна и актуална. Ние също изискваме от нашите контрагенти, с които споделяме лични данни да приложат необходимите мерки за осигуряване на поверителността на вашите лични данни.

Личните Ви данни могат да бъдат предоставени на държавни и общински органи, контролни и проверяващи органи, регулатори и други власти, които действат в изпълнение на техните законови правомощия, както и на трети свързани лица, на които е възложена обработката на личните данни, съгласно приложимото законодателство.

 

ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ НА ДАННИ

Като субект на данни Вие имате следните права:

 • да получите потвърждение дали Вашите лични данни съществуват или не, да бъдете информирани относно съдържанието и източника, както и да проверите точността на данните;
 • да поискате изтриването и анонимизирането на личните Ви данни, обработвани в нарушение на приложимото законодателство;
 • Да поискате от администратора да ограничи обработването на личните Ви данни.
 • да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до администратора;
 • да направите по всяко време възражение срещу обработването на личните Ви данни на законови основания.
 • право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;
 • право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;
 • при нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящата декларация за защита на данните, ще Ви предоставим ново уведомление за защита на данните и когато, и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата обработка.
 • да получите потвърждение дали се обработват лични данни, които Ви засягат, и ако това е така, да получите информация по предходните точки.

В случай, че данните Ви се обработват на основание на изричното Ви съгласие, можете във всеки момент да оттеглите даденото съгласието.

Във всички горепосочени случаи, можем да се свържем с Вас и да поискаме допълнителна информация, за да изпълним искането Ви.

Можете да изпратите искането си на адреса, посочен по-горе. В искането си, моля, включете адрес на електронна поща, име, адрес и телефонен номер и посочете ясно каква информация желаете да получите, промените, актуализирате, скриете или изтриете.

При отказ от страна на администратора да предостави информацията по гореизброените точки, можете да упражните правата си чрез комисията за защита на личните данни.

Имате право на жалба до надзорния орган.

Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „“Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни чрез адвокатска кантора „Митов & Партньори” можете да го направите на посочените данни за контакт.

 

ПЕРИОДИ НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Ние ще пазим Вашите лични данни за периода, необходим за изпълнение на целите, за които са били събрани данните, както е описано в тази Политика за с оглед законовите ни задължения.

В края на периода на запазване, Вашите лични данни ще бъдат или заличени, или анонимизирани или агрегирани.

Съгласно Закона за адвокатурата – книжата по дела, се съхраняват в продължение на 5 години от приключването им.

За срок от 50 години се съхраняват данните, свързани с трудовоправни и осигурителни отношения. Останалите данни се съхраняват за срок между 2 месеца и 5 години, в зависимост от вида на данните и основанието за обработката им.

За срок до 6 месеца от избора на подходящ кандидат за заемане на свободна работна позиция, съхраняване данни на кандидатира за заемна на съответната длъжност.