Латински сентенции

 • Ab uno disce omnes. - По частта може да се съди за цялото.

 • A recta consciencia non oportet discedere. - Не трябва да пренебрегваме разумните убеждения.

 • A verbis legis non est recendendum.- Не бива да се отстъпва от думите (смисъла) на закона.

 • Ab nihilo nihil fit. - От нищото нищо не става.

 • Ab uno disce omnes. - По частта може да се съди за цялото.

 • Absoluta sentential. - Ясните думи не изискват обяснения.

 • Ad impossibilia lex non cogit. - Законът не изисква невъзможното.

 • Ad impossibilia nemo obligatur. - Никой не се задължава от невъзможни неща.

 • Ad turpia nemo obligatur. - Никой не се задължава от позорни неща.

 • Aditum, nocendi perfide praestat fides. - Доверието, оказано на вероломния му дава възможност да вреди.

 • Adversus necessitate ne dii quidem resistant.- На необходимостта са подвластни и самите богове.

 • Aequum est neminem cum alterius deterimento fieri locupletiorem. - Справедливо е никой да не печели от нещастието на другите.

 • Aequum et bonum est lex legum. - Справедливостта и благото са законът и законите.

 • Alteri vivas oportet, si vis tibi vivere. - Трябва да живееш за другите ако искаш да живееш за себе си.

 • Argumenta non numeranda, set ponderanda sunt. - Аргументите не трябва да се броят, а да се преценяват.

 • Argumenta ponderantur, non numerantur. - Доказателствата се преценяват, а не се броят.

 • Audentes fortuna iuvat. - Щастието помага на смелите.

 • Auscultare disce, si nescis loqui. - Научи се да слушаш, ако не знаеш да говориш.

 • Amoris vulnus sanat idem, qui facit. - Любовните рани лекува този, който ги прави.

 • Causa proxima, non remota spectator. - Под внимание се взима близката, а не далечната причина.

 • Concordare leges legibus est optimus interpretandi. - Да се съпоставят законите един с друг е най-доброто интерпретиране.

 • Consensus facit ius. - Съгласието създава законите.

 • Desidia est initium onium vitiorum. - Бездействието е началото на всички пороци.

 • Dies interpellat pro homine. - Срокът подканя вместо човека. ( за изпълнение на задължението.)

 • Divinatio non interpretation est quae omnino recedit a littera. - Голямото отдалечаване от буквата (на закона) не е тълкуване, а гадаене.

 • Error communis non facit ius. - Всеобщата погрешимост не създава право.

 • Etiam sine lege poena st conscientia. - Съвестта е наказание и без закон.

 • Exceptio probat regulam. - Изключението потвърждава правилото.

 • Expressum facit cessare tacitum. - Ясно изразеното не оставя място за произволни тълкувания.

 • Gustus legibus non subiacet. - Вкусът не се подчинява на законите.

 • Haben fata sua libelli. - Книгите си имат своя съдба.

 • Hostis generus humani. - Враг на човешкия род.

 • Honestus rumor (nomen) alterum est patrimonium. - Добрата слава също е наследство.

 • Humanu est mentire. - Човешко е да се лъже.

 • Ibi ius, ibi remedium.- Където е правото, там е и защитата.

 • Ignorantia iuris nocet. - Незнанието на правото вреди.

 • Lex est aliquid rationem. - Законът е в голяма степен разум.

 • Lex naturalae, lex aeterna. - Естествения закон е вечен закон.

 • Lex spectat naturae ordinem. - Правото взема под внимание ествения порядък на нещата.

 • Lex est quod populi iubet atque constituit (Gaius). - Законът е това, което народа заповядва и постановява.

 • Lex uno ore omnes alloquitur. - Законът говори с всички еднакво.

 • Lex respicit aequitatem. - Правото уважава справедливостта.

 • Lex recte facere iubet, vetat delinquere . - Законът заповядва да се постъпва правилно и забранява да се извършва престъпления.

 • Lex falsa lex est. - И нелигитимният (фалшивият) закон е закон.

 • Legem brevem esse oportet quo facilius ad imperitis teneatur. - Законът трябва да е кратък, за да е по- лесно да се запомни от неопитните.

 • Legibus idcirco omnes servimus, ut liberi esse possimus. - Всички се подчиняваме на законите, за да можем да бъдем свободни.

 • Lex aequitate gaudet, appetit perfectum, est norma recti. - Правото се радва на справедливостта, стреми се към свършенство и тържество на истината.

 • Lex iusta libertati, aequitati et fraternitati praesidio est. - Справедлият закон е защита на свободата, равенство и браство.

 • Lex dominus iustitiae. – Законът е господар на правосъдието.

 • Lex sol iustitiae. – Законът е слънцето на справедливостта.

 • Litteraru radices amarae, fructus dulces (iucundiores) sunt. – Корените на науката са горчиви, но плодовете – сладки.

 • Magna est veritas et praevalebit (Biblia). - Велика е истината и тя възтържествува.

 • Magistratus lex est loquens, lex autem mutus magistratus. - Съдията е говорещ закон, а законът – мълчащ съдя.

 • Malitiis non est indulgendum. - Към лошите не трябва да сме снизходителни.

 • Mali principii malus finis. - От лощо начало, лош край.

 • Magna est vis veritatis. - Голяма е силата на истината.

 • Magnum est praesidium in periculis innocentia. - Добро във всяка работа е мярката.

 • Malus quicumque in poena est, praesidium est bonis. - Всяко наказване на лошия предпазва добрите.

 • Nunc aut nunquam. - Сега или никога.

 • Nulla regulae sine exceptione. - Няма правило без изключение.

 • Non omne quod licet honestum est. - Не всичко, което е позволено, е достойно.

 • Nemo iure suo uti cogitur. - Никой не може да бъде принуден да ползва своето право.

 • Nemo dat quod non habet. - Никой не може да даде това, което няма.

 • Ne cede malis. - Не отстъпвай пред трудностите.

 • Necessitas caret lege. - Нуждата не признава закон.

 • Nec minor est virtus, quam quaerere, parta tueri. - Не по – малкo достойнство е да опазиш придобитото от това да го спечелиш.

 • Nec quae praeteriit, iteru revocabitur unda. -Нямя да върнеш обратно отминалата вълна.

 • Nec semper feriet quodcuque minabitur arcus. -Невинаги лъкът улучва това, което е взел на прицел.

 • Nec vero terrae ferre ones omnia possunt. - Не на всяка почва може да вирее всичко.

 • Otia dant vitia. - Бездействието създава пороци.

 • Omne principium difficile. - Всяко начало е трудно.

 • Potius sero quam numquam. - По-добре късно, отколкото никога.

 • Prior tempore, potior iure. - Първият по време е пръв по право.

 • Prius quam exaudias ne iudices. - Не отсъждай преди да си изслушал.

 • Poena potest demi, culpa perennis erit. - Наказанието може да се отмени, но вината е вечна.

 • Pacta sunt servanda. - Договорите са, за да се спазват.

 • Quod constat curiae, opera testium non indiget. - Което е известно на съда, не се нуждае от свидетели.

 • Quot homines, tot sententiae. - Колкото хора, толкова мнения.

 • Res ipsa loquitur. - Делото говори само за себе си.

 • Res nullius cedit primo occupant. - Ничията вещ става собственост на този, който първи я завладее.

 • Si vis pacem, para bellum. - Ако искаш мир, готви се за война.

 • Scientia est potentia. - Знанието е сила.

 • Sapiens nihil affirmat quod non probat. - Умният човек не твърди нищо, което не би могъл да докаже.

 • Tandem bona causa triumphat. (Ovidius) - Накрая побеждава добрата кауза.

 • Tempora mutantur. - Времената се менят.

 • Testimoniorum usus fructus ac necessaries est. - Използването на свидетелски показания е необходимо и полезно.

 • Ultra posse nemo obligatur. - Никой не се задължава отвъд възможностите си.

 • Unus pro omnibus et omnis pro uno. - Един за всички и всички за един.

 • Usus est magister optimus. - Практиката е най-добрият учител.

 • Voluntas populi suprema lex. - Волята на народа е върховен закон.

 • Vigilantibus iura succurit. - Правото подпомага бдящите.