Защита на личните данни

Част от услугите, които можем да извършим за Вас в областта на защитата на личните данни включват:

Извършване на цялостен мониторинг и анализ за съответствие с изискванията на законодателството, във връзка със Закона за защита на личните данни на малки, средни и големи фирми и корпорации в България;

Изготвяне на необходимата документация за внедряването на GDPR – политики, регистри, правилници, декларации и всякакви други документи за въвеждане на изискванията и водене на текуща отчетност съгласно GDPR във Вашата организация, след проучване на дейността Ви и осъществяване на нужните консултации с Ваши специалисти;

Провеждане на обучение на Ваш служител за последващо извършване на необходимите периодични дейности, свързани с регламента, след неговото внедряване;

Актуализиране на документацията съобразно предстоящите задължителни указания и добри практики за защита на личните данни, промените в правото на ЕС и българското законодателство;

Представителство пред субектите на лични данни, надзорни органи и пред съда.