ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ИМОТ БЕЗ НОТАРИУС-ВЪЗМОЖНО Е!

Как да продадете имущество на малолетно дете /малолетен/ или да изтеглите пари от негова банкова сметка?
02.11.2023
ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ от 23.01.2024 год. по ТД №1/2021 на ОСГК на ВКС
27.02.2024

Ако желаете в капитала на дружеството си да имате недвижим имот, то процедурата по „апортиране“ е подходяща за Вас. Тя може да бъде направена, както при първоначална регистрация на фирма, така и при последващо увеличаване на капитала на вече съществуващо дружество.Апортът е способ за прехвърляне на собствеността върху недвижим имот.Много често в практиката той се използва вместо покупко-продажбата с нотариален акт. За целта се учредява ново ЕООД, в което се апортира недвижимият имот. След това лицето, което иска да придобие имота, купува всички дружествени дялове в това дружество и става негов едноличен собственик. Предимствата на апорта в този случай са:

  • не се дължи местен данък;
  • нотариалните такси са по-ниски;
  • не се начислява ДДС;
  • не възниква съпружеска имуществена общност върху имота, ако купувачът има сключен брак.

Също така, физическите лица, които са апортирали свой имот в капитала на търговско дружество, не дължат данък по ЗДДФЛ.

Според законовите изисквания, като апорт или непарична вноска може да се използва:

  • вещ – например недвижим имот на вносителя, стоки, машини, материали, автомобили;
  • право върху вещ – вносителят може да участва с право на строеж или ограничени права върху недвижими или движими вещи;
  • облигационни права – т.е. вземания, дори към самото дружество;
  • права върху патенти, търговски марки, ноу-хау;
  • ценни книги;
  • права върху комплексни обекти – например търговско предприятие;

В настоящата статия ще разгледаме по-детайлно апортирането на недвижим имот. Важно е да се отбележи, че наличието на ипотека или възбрана върху имота НЕ е пречка за апортирането му.

Процедурата по апорт на недвижим имот в капитала на търговско дружество преминава през следните етапи:

Оценка на недвижимия имот, предмет на апорта

Необходимо е да се подаде заявление до Агенцията по вписванията за извършване на парична оценка на същия.

Оценката на недвижимия имот се извършва от три вещи лица, специално назначени от длъжностно лице по регистрацията от Агенцията по вписванията.Ако вносителят не е съгласен със заключението, поради някаква причина или се промени първоначалната му идея, може да се откаже или да участва в дружеството с парична вноска.

За вписване на апорта в Търговския регистър задължително трябва да се представят:заключението на вещите лица; декларации по образец, доказателства за собствеността на имота, скица на поземлен имот, схема на самостоятелен обект, данъчна оценка и др.;

За да бъде обаче прехвърлянето на собствеността върху апортирания имот противопоставимо на трети лица, управителят на ЕООД или ООД, респ. изпълнителният директор на ЕАД или АД, трябва да впише апорта и в Службата по вписванията по местонахождение на имота към Имотния регистър.За вписване на апорта в Службата по вписванията трябва да се представят всички документи, представени пред Търговския регистър.

Настоящият материал е изготвен от екипа на Адвокатско дружество „Митов § Партньори” и не представлява правна консултация. Целта на материала е да предостави обща информация и разяснения. Повече информация и връзка с екипа на Адвокатско дружество „Митов § Партньори” намерете тук.