Нов праг от 100 000лв. за регистрация по ДДС от 01.01.2023г.

Разпореждане с имуществото на непълнолетно дете – Разрешение от съд
17.08.2022
УВЕЛИЧАВАНЕ ИЗДРЪЖКА НА ДЕТЕ
31.01.2023

С промяна на Закона за данъка върху добавената стойност от 23.07.2022г. беше изменен чл. 96, ал. 1 от закона, с което прагът за задължителна регистрация по закона се повишава на 100 000лв.
Влизане в сила на изменението беше поставено в зависимост от вземането на Решение на Съвета на Европейския съюз за предоставяне на разрешение на Република България да въведе специална мярка за дерогация от чл. 287 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност, но не преди 1 януари 2023г.
С Решение за изпълнение (ЕС) № 2022/2254 на Съвета от 14 ноември 2022 година, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз на 17 ноември 2022 г., Съветът на Европейския съюз разреши на България да въведе специална мярка за дерогация от член 287 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност.
В резултат от това решение от 1 януари 2023 г. влиза в сила изменението в чл. 96, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност за задължителна регистрация по посочената разпоредба, с което прагът за задължителна регистрация по закона се повишава на 100 000 лв.
Този праг ще се прилага до 31 декември 2024 г. като след тази дата ще влязат в сила нови правила по отношение на специален режим за малките предприятия. До 31 декември 2022 г. се прилага праг от 50 000 лв. за задължителна регистрация по ЗДДС.
Важно е да се има предвид, че посочените прагове за съответните периоди са приложими при определяне на облагаемия оборот както за целите на задължителната регистрация по закона, така и в случаите на дерегистрация по избор в резултат на отпадане на основанието за задължителна регистрация.
Това означава, че регистрираните на основание чл. 96, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност лица с облагаем оборот за последните дванадесет месеца под 100 000 лв. към 1 януари 2023 г., ако желаят могат да прекратят регистрацията си по закона, като подадат заявление за дерегистрация в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите. Законът не регламентира срок за подаване на заявлението.
Лицата които са регистрираните на основание чл. 96, ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност и към към 1 януари 2023 г. нямат облагаем оборот за последните дванадесет месеца под 100 000 лв., ако не желаят да се деригистрат, могат да останат регистрирани по закона.

С пълния текс на Решение за изпълнение (ЕС) № 2022/2254 на Съвета от 14 ноември 2022 година можете да се запознаете тук.