ВЕЩИ ЛИЦА – КОИ СА ТЕ И КАКВИ СА ТЕХНИТЕ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ?

Тълкувателно решение №4/2017г., от 01.02.2021г., относно уволнението на служител с предизвестие.
03.02.2021
А ВИЕ ИМАТЕ ЛИ ПРОБЛЕМИ С ВАШИТЕ СЪСЕДИ?
А ВИЕ ИМАТЕ ЛИ ПРОБЛЕМИ С ВАШИТЕ СЪСЕДИ?
12.02.2021

Вещите лица, наричани накратко експерти, са специалисти в дадена област, които имат необходимото образование и отговарят на определени изисквания. Специалистите, утвърдени за вещи лица, се вписват в  списъци, като за всеки съдебен район те са различни. Тези списъци се утвърждават от специална комисия и се публикуват на сайтовете на съответните съдилища.

Експертното лице се назначава, когато за изясняване на някои възникнали по делото въпроси са нужни специални знания в областта на науката, изкуството, занаятите и др.. Вещо лице може да се назначи по инициатива на органа на досъдебното производство, съда или по искане на някоя от страните по делото. При необходимост назначените вещи лица по делото може да са повече от едно.

За да изготви възложената му експертиза, вещото лице има право да се запознае с материалите по делото, които се отнасят до въпросите на експертизата. Също така има право да изисква допълнителни материали и да взема участие при извършването на отделни действия по разследването, когато това е необходимо, за да изпълни възложената му задача. За извършването на тези действия вещото лице има право да получи възнаграждение за положения труд и да му се заплатят разходите, които е направил. То получава възнаграждение за изготвянето на експертиза, което се заплаща от страните по делото и е част от съдебните разноски по делото.

Назначеното за изготвяне на експертиза вещо лице е длъжно да се яви пред съответния орган, когато бъде призовано, и да даде заключение по въпросите за изготвената експертизата. То може да откаже да даде заключение само когато поставените въпроси излизат извън рамките на неговата специалност или материалите, с които разполага не са достатъчни. В тази връзка ако вещото лице откаже да се яви или да даде заключение без уважителни причини се наказва с глоба до триста лева. Ако след това лицето посочи уважителни причини за неявяването си, глобата се отменя.

Експертът е необходимо да представи заключението си в досъдебното производство в срок, определен от органа на досъдебното производство, а в съдебното производство – не по-късно от седем дни преди датата на съдебното заседание.

За предоставено невярно заключение вещото лице носи наказателна отговорност.