Въвеждат се нови противоепидемични мерки, считано от 12.11.2020г. до 30.11.2020г.

РЕШЕНИЕ № 102/27.10.2020г. на ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД
06.11.2020
Въвеждат се нови противоепидемични мерки, считано от 14.11.2020г. до 30.11.2020г.
14.11.2020
Въвеждат се нови противоепидемични мерки, считано от 01.07.2020г. до 15.07.2020г.

Въвеждат се нови противоепидемични мерки, считано от 01.07.2020г. до 15.07.2020г.

Министърът на здравеопазването въвежда следните противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 12.11.2020 г. до 30.11.2020г., а именно:
1.Преустановяват се присъствените учебни занятия( в т.ч. учебни практики, стажове, изнесени учебни часове, изпити, дуална система на обучение и др.)за учениците от пети до дванадесети клас в областите с достигната 14-дневназаболяемост над 119,9на 100 хил. души население и 15% отсъстващи по причини, свързани с поява на симптоми на COVID-19 от провеждащите присъствено обучение ученици за периода 4 – 11.11.2020г..
2. Провеждането в присъствена среда на груповиизвънкласни дейности и занимания, дейности по интереси, занимални и други се допуска само за училищата и паралелките, които провеждат присъствено обучение.
3. Преустановяват се присъствените групови занятия в центровете за подкрепа на личностното развитие, с изключение на тези, които са организирани по начин, който не допуска смесване на деца от различни паралелки/групи.
4. Преустановява се присъственият учебенпроцесвъв висшите училища,с изключение на практическите упражнения, които не могат да се осъществяват от разстояние в електронна среда.
5.Преустановяват се присъствените групови занятия в езикови центрове, образователни центрове и други обучителни центрове и школи, организирани от юридически и физически лица.
6. Провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси и други обществени мероприятия в присъствена форма се допуска при участие на не повече от 30 човека, при спазване на дистанция от 1,5 м. и задължително носене на защитни маски за лице.
7. Културни и развлекателни мероприятия (театри, кина, сценични прояви, концерти, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство) могат да се организират и провеждат при заетост на местата до 30 % от общия им капацитет на закрито при спазване на физическа дистанция от 1,5 м. и задължително поставяне на защитни маски за лице.
8. Всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за всички възрастови групи на закрито и открито се провеждат без публика.
9. Преустановяват се посещенията в дискотеки, пиано-бар, нощен бар, баровете  и бар-клуб.
10. Всички заведения за хранене и развлечения (ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове, с изключение на тези по т. 9)могат да работят само в часовете между 06.00 и 23.30часа.
11. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на гражданите създават организация за контролна броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 3 кв.м.
12. Преустановява се провеждането на екскурзии и групови посещения на туристически обектив страната.
13. На всички пазари, тържища,базари и изложения на открито и закрито се създава организация за еднопосочно движение и осигуряване на дистанция от 1,5 м. между посетителите.Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице.
14.Работодателите и органите по назначаване да организират работния процес на работниците/служителите в дистанционна форма (работа от разстояние/надомна работа), където е възможно, като допускат присъствена работа на най-много 50% от персонала.
15.Магазините за хранителни стоки и аптеките организират работата си, като допускат лица на и над 65-годишна възраст в съответните обекти само в часовете между 8.00 и 10.00 часа.
16. Малолетните и непълнолетни лица могат да посещават търговските центрове, включително такива тип МОЛ, само ако са придружени от техен родител, съответно настойник/попечител или от друго пълнолетно лице.
17.Преустановява се провеждането на планов прием и планова оперативна дейност в лечебните заведения за болнична медицинска помощи комплексните онкологични центрове, с изключение на дейностите, свързани с трансплантация на органи, тъкани и клетки, диагностиката и лечението на пациенти с онкологични и онкохематологични заболявания, дейностите по асистирана репродукция и ражданията, независимо от метода на родоразрешение, дейностите по рехабилитация, продължително лечение и психиатрична помощ.
18.Забраняват се посещения на външни лица/свиждания в лечебни заведения за болнична помощ, с изключение насвижданията на пациенти в терминален стадий.
20. В специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни се допускат посещения на външни лица по изключение и по преценка на директора на институцията при спазване на въведените противоепидемични мерки и представяне на декларация от посетителя, че не е в контакт със заразно болни, няма признаци на остро респираторно заболяване и ще спазва въведените противоепидемични мерки на територията на институцията.
21.Дейностите, които не са преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед NoРД-01-609 от 21.10.2020г..

С пълния текст на Заповед РД- 01 – 651/ 11.11.2020г. можете да се запознаете в прикачения файл. Заповед РД- 01 – 651/ 11.11.2020г.

За повече информация: Министерство на здравеопазването