ДО ТОЗИ, КОЙТО ЖЕЛАЕ ДА ЗАКУПИ ИМОТ ОТ ПУБЛИЧНА ПРОДАН!

БГТОЛ – ГЛОБА – НЕ БЪРЗАЙТЕ С ПЛАЩАНЕТО
30.09.2020
КОЙ Е СОБСТВЕНИК НА ПРИДОБИТОТО ПО ВРЕМЕ НА БРАКА?
КОЙ Е СОБСТВЕНИК НА ПРИДОБИТОТО ПО ВРЕМЕ НА БРАКА?
16.10.2020
ДО ТОЗИ, КОЙТО ЖЕЛАЕ ДА ЗАКУПИ ИМОТ ОТ ПУБЛИЧНА ПРОДАН!

ДО ТОЗИ, КОЙТО ЖЕЛАЕ ДА ЗАКУПИ ИМОТ ОТ ПУБЛИЧНА ПРОДАН!

През последните години цените на недвижимите имоти значително се повишиха. Вече все повече хора обмислят покупка на недвижим имот, но нямат възможност, именно заради покачването на цените на имотите. В тази връзка част от тях могат да насочат вниманието си към офертите за имоти, които са изнесени на търг от съдебен изпълнител, публичен изпълнител или синдик.

Преди да предприемете действия в тази посока е препоръчително да се свържете с адвокат/специалист, като по този начин ще си спестите време, пари и може би излишни главоболия.

Необходимо е да знаете, че за търг/публична продан има строго регламентирани правила, които зависят от това кой орган изнася имота за продажба:

  • частен или държавен съдебен изпълнител /ЧСИ; ДСИ;;
  • синдик;
  • публичен изпълнител /ПИ/.

След като харесате определен недвижим имот, можете да се свържете със съответния ЧСИ, ДСИ, синдик или ПИ и да поискате да направите оглед, както и да се запознаете в детайли с документите на имота.

Преди да решите да участвате в търг/публична продан за имот, който сте харесали е необходимо да се запознаете със следната информация:

  • цената на имота /данъчната оценка/;
  • има ли учредена ипотека;
  • крайният срок, в който можете да направите валидно предложение за закупуване на имота;
  • има ли наложени възбрани; има ли учредени ограничени вещни права върху имота като право на ползване или право на строеж;
  • къде, на коя дата и от колко часа се отварят  пликовете с тайните наддавателни предложения.

След като се уверите, че избрания от Вас имот отговаря на нуждите Ви и желаете да участвате в търга и съответно да придобиете същия е необходимо да внесете задатък/гаранция,  в размер на 10 % от обявената начална продажна цена на имота, по сметка на съдебния изпълнител. Точният размер на задатъка, най-често е посочен в обявлението за публична продан. След внасянето на определения задатък е необходимо да внесете в Районния съд наддавателно предложение за закупуване на имота, в което предложение трябва да посочите сумата, която сте готови Вие да заплатите за този имот.

ВНИМАНИЕ! ВАЖНО Е точно каква сума посочвате в наддаватеолното предложение!

ВНИМАНИЕ! ВАЖНО Е, че можете да отправите само едно наддавателно предложение.

Към наддавателното предложение е необходимо да приложите точно определени документи, да ги запечатате в непрозрачен плик, който да подадете в канцеларията на Районния съд,  по местонахождението на имота.

След като изтече крайният срок за наддаване, следва отварянето на пликовете с наддавателните предложения, което се извършва в Районния съд.

Предложилият най-висока цена се обявява за купувач и ако това не сте Вие, имате право на място устно да предложите цена, по-висока с размера на един задатък. В този случай се провежда незабавен търг с устно явно наддаване и за купувач на имота се обявява този наддавач, предложил най-висока цена!

В случай че Вие сте наддавачът, предложил най-висока цена, ще получите двуседмичен срок, в който да внесете предложената от Вас сума, като приспаднете внесения задатък.

ВНИМАНИЕ! ВАЖНО Е да знаете, че ако не заплатите сумата в указания срок, няма да Ви бъде върнат задатъка, който вече сте заплатили.

След като бъдете обявен за купувач и съответно нов собственик на имота, то може да бъдете въведен в него. Това се извършва с помощта на съдебния изпълнител, който издава т.нар. постановление за възлагане, като за него е необходимо да заплатите такса за прехвърляне на собствеността на имота и такса за вписването на постановлението за възлагане.

Покупката на имот от публична продан носи гаранция за това, че ще получите този имот без върху него да тежи ипотека. Дори да има 1, 2 или повече ипотеки, отбелязани в обявлението за публична продан, след като бъдете обявен за купувач и заплатите цената на имота, всички наложени ипотеки автоматично отпадат и Вие ще получите имота без тежести.