ИСК ЗА СОБСТВЕНОСТ ПО чл. 108 от Закона за собствеността

Въвеждат се нови противоепидемични мерки, считано от 01.07.2020г. до 15.07.2020г.
Въвеждат се нови противоепидемични мерки, считано от 01.07.2020г. до 15.07.2020г.
02.07.2020
ИСК ЗА СОБСТВЕНОСТ П чл. 109 от Закона за собствеността
06.07.2020

 

Собственикът може да иска своята вещ от всяко лице, което я владее или държи без да има основание за това/без да е неин собственик.

Основания за предявяване на иска за собственост по чл. 108 от ЗС:

 • Вие да сте собственик на имота, предмет на иска, които искате да предявите;
 • Лицето, срещу когото искате да предявите иска да владее Вашия имот, към момента на предявяване на иска;
 • Лицето, срещу когото искате да предявите иска да владее Вашия имот, без правно основание за това.

Как ще сме Ви полезни:

Ако Вие искате да предявите иск за собственост по чл. 108 от ЗС:

 • Ще получите правна консултация с наш адвокат, относно защитата на Вашите законови интереси;
 • Ще Ви уведомим за всички доказателства, които са необходими и при нужда ще ви съдействаме за снабдяването им;
 • Ще изготвим искова молба и ще подготвим всички необходими документи за завеждане на исковата молба в съда;
 • Ще представляваме Вашите интереси пред съда в съдебно производство и/или при извън съдебно решаване на Вашия казус.

Ако срещу Вас е предявен иск за собственост по чл. 108 от ЗС:

 • Ще получите правна консултация с наш адвокат относно защита на Вашите законови интереси;
 • Ще Ви уведомим за всички доказателства, които са необходими и при нужда ще ви съдействаме за снабдяването им;
 • Ще изготвим отговор на искова молба и ще подготвим всички необходими документи;
 • Ще защитим Вашите интереси пред съда в съдебно производство и/или при извън съдебно решаване на Вашия казус.

Продължителност:

 • Продължителността на процедурата при всеки индивидуален случай е различна.

Такси:

 • Държавна таксата за образуване на делото е в размер на  4 на сто върху цената на иска.
 • Цената на иск за собственост и други вещни права върху имот се определя от данъчната оценка на имота, а ако няма такава – пазарната цена на веща;
 • Държавна такса за вписване на исковата молба в Имотния регистър към агенцията по вписванията, в размер на 0.001% върху цената на иска, но не по малко от 10 лв.;
 • Такси за експертизи и оценки.

Адвокатско възнаграждение:

 • Съгласно Наредба №1 oт 9 юли 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.