РЕГИСТРАЦИЯ НА ФОНДАЦИЯ

ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
15.11.2019
ДЕЛО ЗА БАЩИНСТВО
15.11.2019

Подготовка по регистрация на Фондация:

 • Консултация с адвокат;
 • Определяне на име на фондацията;
 • Определянето на целите на фондацията и средствата за тяхното постигане;
 • Определяне на начина на управление и органите на фондацията;

Как ще сме Ви полезни:

 • Ще проучим какви специфични изисквания, уредени в Закон или Наредба са необходими за регистрацията на Вашата фондация;
 • Ако желаете ще запазим избрано от Вас име на фондацията;
 • Ще изготвим цялата необходима документация;
 • Ще подадем готовия комплект документи в Търговския регистър към Агенцията по вписванията;
 • Ще ви насочим към съответните органи и институции за снабдите с допълнителни документи за започване на дейността или ще направим това за Вас.

Такси за регистрация на фондация:

 • Държавна такса за регистрация на Юридическо лице с нестопанска цел в Търговския регистър е в размер към Агенцията по вписванията на 35 лева. Ползвайки нашите услуги таксата за регистрация в Търговския регистър към Агенцията по вписванията е 25 лева;
 • Нотариална такса за заверка на Съгласие с образец от подписа на управителя в размер на 6 лева;
 • Банкови такси.

Адвокатско възнаграждение:

 • Съгласно Наредба №1 oт 9 юли 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.